10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com

РАЗДЕЛ V: СПРАВОЧЕН

Обхваща: писма и указания на МРРБ, ДНСК и др. централни администрации по прилагането на нормативните документи; справочници, наръчници и таблици с технически показатели на материали и изделия, данни за доставчици, картотека на документите от I, II, III и IV раздели и др.

Кн. № Заглавие >> Съдържание Цена Поръчка
11 Указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ, ДНСК и др.
(до 28.02.2005 г.) СЪДЕБНА ПРАКТИКА
2.50 лв.
12 Писма и указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ, ДНСК и др.
(до 18.08.2005 г.) СЪДЕБНА ПРАКТИКА
3.00 лв.
13 УКАЗАНИЯ на МРРБ, ДНСК и др. (до 30.01.2006 г.)
ДЕЙСТВАЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА В СТРОИТЕЛСТВОТО (към 13.03.2006 г.)
3.00 лв.
14 Писма и указания на МРРБ, МИЕ, ДНСК и др. по прилагането на ЗУТ и подзаконовите наредби - 15.08.2006 г. 2.50 лв.
15 Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите
Указания на МРРБ, МИЕ, МОСВ и ДНСК - 05.04.2007 г.
4.00 лв.
16 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Указания на МРРБ и ДНСК по ЗУТ - 31.07.2007 г.
3.00 лв.
17 Закон за камарата на строителите. Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.
Писма на МРРБ и ДНСК - 21.03.2008 г. Съдебна практика по ЗУТ
5.00 лв.
18 Тарифа 14; Тарифа при промяна на предназначението на земеделските земи
Писма на МРРБ и ДНСК - 04.02.2009 г. Съдебна практика по ЗУТ
6.00 лв.
ДРУГИ лв.
зк Заповедна книга - малка 2.50 лв.
дб Дневник на бетоновите работи 3.30 лв.
дм Дневник на монтажните работи 3.30 лв.
дз Дневник на заваръчните работи 3.30 лв.
да Дневник на антикорозионната защита и заварените съединения 3.30 лв.
Списъкът е актуализиран към 16.07.2021 г.