10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com

РАЗДЕЛ II : ТЕХНИЧЕСКИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО

Обхваща: норми и правила за проектиране на :
- основи и фундаменти на сгради и съоръжения
- строителни конструкции - стоманобетонни, стоманени, зидани, дървени;
- инсталации - вътрешни и външни мрежи за ЕЛ, ВК, ОВ;
- изолации: хидро-, топло- и звуко.
- сгради и съоръжения: жилищни, административни, здравни, търговски, учебни, обществени, промишлени, транспортни, селскостопански и др.

Кн. № Заглавие >> Съдържание Цена Поръчка
1 Наредба № 2 за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради 5.00 лв.
2 Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 17.00 лв.
3 Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
(с цветна карта)
8.50 лв.
4 Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях 9.00 лв.
5 Норми за проектиране на дървени конструкции 8.00 лв.
6 Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации 8.00 лв.
7 Търговски магазини. Заведения за обществено хранене. Норми за проектиране 7.50 лв.
8 Спортни сгради и съоръжения. Норми за проектиране 15.00 лв.
9 Подпорни стени. Норми за проектиране 7.00 лв.
10 Административни сгради. Складове с общо предназначение. Норми за проектиране 6.00 лв.
11 Наредба № 1 за проектиране изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради предстои преиздаване
11a Наредба № 4 - мълниезащита 9.00 лв.
12 Наредба № 2 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи 7.50 лв.
13 Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места 3.00 лв.
14 Наредба № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии - 2019 12.00 лв.
14a Наредба № РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях 4.00 лв.
15 Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради - 2017 9.20 лв.
16 Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - 2016 15.00 лв.
17 Промишлени предприятия - норми за проектиране 9.00 лв.
18 Животновъдни обекти. Норми за проектиране; ветеринарномедицински изисквания; технологични норми 12.00 лв.
19 Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения 7.00 лв.
20 Фундиране - плоско, пилотно. Норми за проектиране 9.60 лв.
21 Норми за проектиране на сгради за битови услуги на населението 7.00 лв.
22 Оранжерии. Норми за проектиране 2.00 лв.
23 Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите 6.00 лв.
24 Детски заведения и площадки за игра 8.00 лв.
25 Пътища. Норми за проектиране предстои преиздаване
26 Училища. Норми за проектиране 6.00 лв.
27 Наредба № 35 за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура 2.30 лв.
28 Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи 9.00 лв.
29 Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 8.00 лв.
30 Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата 14.00 лв.
31 Наредба № РД-02-20-1 за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 2019 8.00 лв.
Списъкът е актуализиран към 16.07.2021 г.