10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com

РАЗДЕЛ I : ОБЩИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Обхваща: закони и подзаконови актове с териториално-устройствени, административно-правни, екологични и др. изисквания към проектирането и строителството;
- санитарно-хигиенни норми и правила;
- противопожарни строително-технически норми;
- експлоатационни изисквания;
- тарифи за събираните такси и други.

Кн. № Заглавие >> Съдържание Цена Поръчка
1 Закон за обществените поръчки, ППЗОП предстои преиздаване
2 Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 3.00 лв.
3 Закон за енергийната ефективност 8.00 лв.
4 Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 5.50 лв.
5 Наредба № РД-02-20-2 за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 11.90 лв.
6 Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите - 2016 2.60 лв.
7 Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване 5.00 лв.
8 Нарадба за устройството и безопасната експлоатация и технически надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове 7.00 лв.
9 Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 2.00 лв.
10 Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места 3.50 лв.
11 Безопасност и здравословни условия на труд в строителството – сборник 12.50 лв.
12 НАРЕДБА № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места 2.80 лв.
13 Наредба № 13 за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели 4.50 лв.
14 Закон за устройство на територията (ЗУТ) - 2021 10.80 лв.
14a Наредби 1, 2 и 3 към ЗУТ - 2019 8.50 лв.
14b Наредба № РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор 2.60 лв.
15 Закон за управление на етажната собственост и подзаконови наредби - 2016 6.00 лв.
16 Хигиенни изисквания към:
- компютърните и интернет зали за обществено ползване
- компютърните учебни стаи, зали, клубове и др. за обучение и извън учебни дейности на учениците
- безопасни условия на труд при работа с видео дисплеи
3.00 лв.
17 Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти
9.80 лв.
18 Наредба № 1 за обследване на аварии в строителството 2.50 лв.
19 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията предстои преиздаване
19a Наредба № 2 за условията и реда за сертифициране на балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център - 2017 5.50 лв.
20 Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи 4.20 лв.
21 Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи 4.50 лв.
22 Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ 6.50 лв.
23 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 9.00 лв.
24 Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата в аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и Наредба № 29 за дрогерии 4.00 лв.
25 Хигиенни изисквания към: дискотеки; фризъорски и козметични салони; обекти за временно настаняване; обществени перални; оптики
Допустими вибрации в жилищни помещения
4.60 лв.
26 Хигиенни изисквания към помещенията на:
· Медицинските, стоматологичните, медико-стоматологичните и диагостично-консултативните центрове, медико-диагностичните и медикотехническите лаборатории
· Амбулаториите за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ
· Лечебното заведение ХОСПИС
· кабинети за частна медицинска практика
4.00 лв.
27 Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - 2019 14.00 лв.
28 Закон за кадастъра и имотния регистър 6.50 лв.
30 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръженията под налягане 9.00 лв.
31 НАРЕДБА № РД-02-20-6 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите 4.50 лв.
32 Наредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол 1.50 лв.
33 Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа 3.60 лв.
34 Инстукция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка 3.00 лв.
35 Възобновяеми енергийни източници 5.00 лв.
36 Закон за опазване на околната среда предстои преиздаване
37 ОВОС - Наредби за оценка на въздействието върху околната среда 7.00 лв.
38 Закон за собствеността 2.50 лв.
39 Закон за устройството на Черноморското крайбрежие 7.50 лв.
42 Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 7.00 лв.
Списъкът е актуализиран към 16.07.2021 г.