10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
Последна промяна Заглавие >> Съдържание Цена Поръчка
07.2021 г. Наредба № РД-02-20-2 за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията 11.90 лв.
02.2021 г. Закон за устройство на територията (ЗУТ) - 2021 10.80 лв.
07.2020 г. Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията предстои преиздаване
11.2019 г. Наредби 1, 2 и 3 към ЗУТ - 2019 8.50 лв.
09.2019 г. Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти
9.80 лв.
09.2019 г. Детски заведения и площадки за игра 8.00 лв.
09.2019 г. Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи 4.50 лв.
07.2019 г. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие 7.50 лв.
04.2019 г.
-------
В сила от
20.07.2019 г.
Наредба № РД-02-20-1 за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 2019 8.00 лв.
11.2018 г. Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи 9.00 лв.
11.2018 г. Наредба № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии - 2019 12.00 лв.
11.2018 г. Закон за опазване на околната среда предстои преиздаване
10.2018 г. Пътища. Норми за проектиране предстои преиздаване
10.2018 г. Закон за обществените поръчки, ППЗОП предстои преиздаване
09.2018 г. Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа 3.60 лв.
07.2018 г. Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - 2019 14.00 лв.
06.2018 г. НАРЕДБА № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи 8.00 лв.
05.2018 г. Възобновяеми енергийни източници 5.00 лв.
03.2018 г. Закон за кадастъра и имотния регистър 6.50 лв.
12.2017 г. Безопасност и здравословни условия на труд в строителството – сборник 12.50 лв.
11.2017 г. Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 7.00 лв.
11.2017 г. Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради - 2017 9.20 лв.
10.2017 г. Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата в аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и Наредба № 29 за дрогерии 4.00 лв.
07.2017 г. Наредба № РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - с притурка 2.60 лв.
Изтеглете притурка
07.2017 г. Животновъдни обекти. Норми за проектиране; ветеринарномедицински изисквания; технологични норми - с притурка 12.00 лв.
Изтеглете притурка
12.2016 г. Закон за енергийната ефективност 8.00 лв.
11.2016 г. Наредба № 1 за проектиране изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради предстои преиздаване
11.2016 г. Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи 4.20 лв.
07.2016 г. Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите 6.00 лв.
06.2016 г. Наредба № 2 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи - с притурка 7.50 лв.
Изтеглете притурка
04.2016 г. Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 3.00 лв.
04.2016 г. Закон за управление на етажната собственост и подзаконови наредби - 2016 6.00 лв.
03.2016 г.
-------
Промяната влиза в сила от
23.04.2016 г.
Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - 2016 15.00 лв.
02.2016 г.
-------
В сила от
20.03.2016 г.
Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата 14.00 лв.
10.2015 г. Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите - 2016 2.60 лв.
05.2015 г. Наредба № РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях 4.00 лв.
02.2015 г. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 8.00 лв.