10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
Последна промяна Заглавие >> Съдържание Цена Поръчка
01.2019 г. Закон за устройство на територията (ЗУТ) - 2017 предстои преиздаване
11.2018 г. Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи 8.50 лв.
11.2018 г. Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии - 2017 предстои преиздаване
11.2018 г. Закон за опазване на околната среда предстои преиздаване
10.2018 г. Пътища. Норми за проектиране предстои преиздаване
10.2018 г. Закон за обществените поръчки, ППЗОП - 2016 предстои преиздаване
09.2018 г. Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа 2.50 лв.
07.2018 г. Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - 2019 14.00 лв.
06.2018 г. НАРЕДБА № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи 6.00 лв.
05.2018 г. Възобновяеми енергийни източници 5.00 лв.
03.2018 г. Закон за кадастъра и имотния регистър 4.50 лв.
12.2017 г. Безопасност и здравословни условия на труд в строителството – сборник 10.00 лв.
11.2017 г. Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 5.00 лв.
11.2017 г. Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради - 2017 8.20 лв.
10.2017 г. Наредби 1, 2 и 3 към ЗУТ - 2017 7.00 лв.
10.2017 г. Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата в аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и Наредба № 29 за дрогерии 3.50 лв.
07.2017 г. Наредба № РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор - с притурка 1.60 лв.
Изтеглете притурка
07.2017 г. Животновъдни обекти. Норми за проектиране; ветеринарномедицински изисквания; технологични норми - с притурка 10.00 лв.
Изтеглете притурка
12.2016 г. Закон за енергийната ефективност 7.00 лв.
11.2016 г. Наредба № 1 за проектиране изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради предстои преиздаване
11.2016 г. Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи 3.00 лв.
10.2016 г. Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти
Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
7.60 лв.
07.2016 г. Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите 4.50 лв.
06.2016 г. Наредба № 2 за проектиране изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи - с притурка 6.00 лв.
Изтеглете притурка
05.2016 г. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие 4.50 лв.
04.2016 г. Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране 2.00 лв.
04.2016 г. Закон за управление на етажната собственост и подзаконови наредби - 2016 5.00 лв.
03.2016 г.
-------
Промяната влиза в сила от
23.04.2016 г.
Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - 2016 15.00 лв.
02.2016 г.
-------
В сила от
20.03.2016 г.
Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата 12.00 лв.
10.2015 г. Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите - 2016 2.00 лв.
09.2015 г. Детски заведения и площадки за игра 7.00 лв.
08.2015 г. Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията 10.00 лв.
05.2015 г. Наредба № РД-02-20-10 за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях 4.00 лв.
02.2015 г. Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 7.00 лв.