10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 6.00 лв.

Тарифа 14; Тарифа при промяна на предназначението на земеделските земи
Писма на МРРБ и ДНСК - 04.02.2009 г. Съдебна практика по ЗУТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Раздел I
Такси за преминаване на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация по републиканската пътна мрежа ... 1

Раздел II
Такси за преминаване на пътни превозни средства с българска регистрация по републиканската пътна мрежа ... 1

Раздел III
Такси за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване в обхвата на пътя и обслужващите зони ... 2

Раздел IV
Такси по Закона за устройство на територията (ЗУТ) ... 2

Раздел V
Такси за издаване на разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти
и за издаване на технически одобрения по Закона за техническите изисквания към продуктите ... 17

Раздел VI
Такси за нанасяне в кадастъра и за справки
и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) ... 18

Раздел VII
Такси за ползване на пътната инфраструктура ... 26

Допълнителни разпоредби ... 27

Заключителни разпоредби ... 27

Заключителни разпоредби към ПМС № 239 от 2002 г. ... 27

Заключителни разпоредби към ПМС № 50 от 2004 г. ... 27

Заключителни разпоредби към ПМС № 321 от 2004 г. ... 28

Заключителни разпоредби към ПМС № 253 от 2005 г. ... 28

Преходни и заключителни разпоредби към ПМС № 16 от 2007 г. ... 28

Заключителни разпоредби към ПМС № 263 от 2008 г. ... 28


ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Раздел I
Общи положения ... 29

Раздел II
Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди ... 30

Раздел III
Такси по искания за разглеждане на предложения от комисиите по чл. 17, ал. 1
от Закона за опазване на земеделските земи, за извършване на експертизи
и за издаване на документи за промяна на предназначението на земеделските земи ... 33

Преходни и заключителни разпоредби към ПМС № 234 от 2006 г. ... 34

Преходни и заключителни разпоредби към ПМС № 260 от 2008 г. ... 34ПИСМА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРУДБА В СТРОИТЕЛСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Писмо № 90-03-204/24.04.2008 г. ... 35
Относно: Невалидни разрешения за оценяване на съответствието на строителните продукти

Писмо № 66-00-41/16.05.2008 г. ... 38
Относно: Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП)

Писмо № 66-00-135/04.07.2008 г. ... 41
Относно: прилагането на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране н сгради и съоръжения в земетръсни райони

Писмо № 08-В-41/16.07.2008 г. ... 42
Относно: разпоредбите на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Писмо № 07-00-68/29.12.2008 г. ... 43
Относно: Прилагането на ЗУТ и ЗЕС при изграждане на електронни съобщителни мрежиДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № СТ-447-02-091/27.03.2008 г. ... 45
Относно: Изграждане на въздушна електронна съобщителна мрежа

Писмо № СТ-898-02-248/02.04.2008 г. ... 48
Относно: Дава указания по въвеждане в експлоатация на строежи, изградени в курортите

Писмо № СТ-631-02-934/24.04.2008 г. ... 51
Относно: Издаване на декларации за съответствие при изготвяне на бетонни смеси по реда на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Писмо № СТ-965-03-310/14.05.2008 г. ... 53
Относно: Прилагане на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Писмо № СТ-1199-03-311/14.05.2008 г. ... 60
Относно: Използването на мобилни подстанции 110/20 kV.

Писмо № СТ-1490-04-360/16.06.2008 г. ... 62
Относно: Изграждане на съоръжения (базови станции) на електронната съобщителна мрежа на “Космо България Мобайл” ЕАД, разположени върху покриви на съществуващи сгради

Писмо № СТ-1276-04-573/20.06.2008 г. ... 64
Относно: Определяне на възложителя (по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията) при изграждане на мрежи
и съоръжения на техническата инфраструктура, инвестирани от физически и юридически лица.

Писмо № СТ-877-06-977/19.09.2008 г. ... 66
Относно: категоризиране на газови инсталации

Писмо № СТ-2940-08-172/31.10.2008 г. ... 67
Относно: Прилагане на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за електронните съобщения (ЗЕС) при издаване на разрешения за строеж за обекти на електронните съобщителни мрежи и съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.

Писмо № СТ-2757-08-232/04.11.2008 г. ... 70
Относно: Прилагането на ЗТИП и подзаконовите наредби

Писмо № СТ-2638-08-726/21.11.2008 г. ... 71
Относно: Изграждане на UMTS мрежа за мобилни комуникации.

Писмо № СТ-2555-09-234/09.12.2008 г. ... 73
Относно: Въвеждане в експлоатация на строежи за съхранение, производство и търговия с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси

Писмо № СТ-3069-09-65/23.12.2008 г. ... 88
Относно: Провеждане на процедура по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Писмо № СТ-839-00-549/23.01.2009 г. ... 90
относно: Изискванията към строителните фирми, при наемането им за изпълнение на строежи или СМР

Писмо № СТ-3523-00-797/04.02.2009 г. ... 94
относно: Необходимостта от съставяне на ЕНЕРГИЕН ПАСПОРТ на съществуващи обслужващи сгради