10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 5.00 лв.

Закон за камарата на строителите. Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.
Писма на МРРБ и ДНСК - 21.03.2008 г. Съдебна практика по ЗУТ

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗАКОН ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ

Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ ... 2

Глава трета
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ ... 5

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 11


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 15

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛИТЕ ... 20

Глава трета
ДОКУМЕНТИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ... 22

Глава четвърта
РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ... 23

Глава пета
ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ... 25

Глава шеста
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ И СПРАВКИ ... 26

Глава седма
ГОДИШНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ ОТ СТРОИТЕЛЯ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ... 28

Глава осма
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА ... 29

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 30

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 30ПИСМА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРУДБА В СТРОИТЕЛСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Писмо № 90-04-77(6)/17.08.2007 г. ... 31

Към писмо № 90-04-77(6)/17.06.2007 г. ... 32

Писмо № 90-04-77(6)/27.07.2007 г. ... 33
Относно: проектиране на сгради и съоръжения в свлачищни райони и прилагане на чл. 96, ал. 5 от Зут

Писмо № 70-00-1724/10.10.2007 г. ... 34
Относно: съгласувне и одобряване на инвестиционни проекти за строежи с налични предварителни договори с експлоатационните дружества от органът по чл. 145, ал. 1 и 2 от ЗУТ

Писмо № 90-03-329/29.10.2007 г. ... 36
Относно: съставяне на протоколи на общински комисии, за извършени проверки и установяване годността за ползване на спортни обекти

Писмо № 66-00-14/22.01.2008 г. ... 38
Изпраща Тълкувателно решение № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС

Писмо № 90-04-90/30.01.2008 г. ... 39
Дава указания за превантивен контрол с цел недопускане на аварии в строителството и в експлоатационни условия

Писмо № 66-00-26/21.02.2008 г. ... 43
Относно: потвърждава становище на ДНСК по прилагане разпоредбите на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие

Писмо № V8-57/28.02.2008 г. ... 44
Относно: прилагане на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

Писмо № 66-00-23/21.03.2008 г. ... 47
Относно: прилагане на чл. 157, ал. 2 ЗУТДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № РД-212-05-594/16.09.2007 г. ... 49
Относно: прилагането на разпоредбите на чл. 96, ал. 5 от ЗУТ, при извършване СМР в свлачищни райони

Писмо № СТ-2701-07-377/26.09.2007 г. ... 53
Отговаря на запитване за прилагането на чл. 163а ЗУТ за строежи пета категория

Писмо № СТ-2305-07-878/16.10.2007 г. ... 55
Относно: съставените протоколи на общинските комисии по реда на чл. 45, ал. 4 от Наредбата за спортните обекти

Писмо № СТ-2691-08-056/25.10.2007 г. ... 58
Относно: прилагането на чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 2/2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

Писмо № СТ-2773-934/30.11.2007 г. ... 63
Относно: определяне категорията на фотоволтаична система за производство на ел. енергия до 25 MW

Писмо № СТ-839-09-22/14.12.2007 г. ... 64
Дава указания по прилагане на влизащите в сила от 02.01.2008 г. изменения на чл. 154, ал. 2 и чл. 237, ал. 1 на ЗУТ

Писмо № СТ-783-08-970/04.12.2007 г. ... 67
Относно: съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж и наличието на техническа възможност за присъединяване на строежи към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, ако последните не са изградени

Писмо № СТ-187-01-687/30.01.2008 г. ... 70
Относно: прилагане на влезлия в сила на 01.01.2008 г. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

Писмо № СТ-394-00-942/13.02.2008 г. ... 72
Относно: Провеждане на пробни изпитвания преди въвеждане в експлоатация на нови трафопостове и електропроводни линии СрН.СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ


ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 1 от 14.01.2008 г. на ВАС ... 74

ОСОБЕНО МНЕНИЕ НА СЪДИИ ... 78