10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.00 лв.

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие
Указания на МРРБ и ДНСК по ЗУТ - 31.07.2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
КРАЙБРЕЖНА ПЛАЖНА ИВИЦА. ПОЛЗВАНЕ ... 3

Глава трета
ЗОНИ ЗА ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА ... 4

Глава четвърта
УСТРОЙСТВО НА КРАЙБРЕЖИЕТО ... 10

Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 13

Допълнителни разпоредби ... 14

Преходни и Заключителни разпоредби ... 14


ПИСМА И УКАЗАНИЯ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО


Писмо № 90-04-419/02.04.2007 г. ... 17
Относно: ... Прилагане на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на подзаконовата нормативна уредба към него, в т. ч. Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Писмо № 90-04-419/17.05.2007 г. ... 21
Относно: ... предписване на ограничителни условия при издаването на разрешения за ползване на строежите

Писмо № 70-00-1011/10.07.2007 г. ... 23
Относно: ... въвеждане в експлоатация на асансьорни уредби

Писмо № 08-Р-47/23.07.2007 г. ... 28
Относно: разрешения за ползване на обекти захранени от собствени източници на електроенергия

Писмо № 92-00-1153/31.07.2007 г. ... 31
Относно: Превантивен контрол за спазване на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) при съгласуване и одобряване на инвестиционни проектиДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № СТ-344-02-772/17.04.2007 г. ... 32
Относно: Изграждане на Локални отоплителни системи (инсталации)

Писмо № СТ-156-02-947/24.04.2007 г. ... 34
СТАНОВИЩЕ НА ДНСК по предписването на ограничителни условия при издаването на разрешения за ползване на строежите

Писмо № СТ-1039-02-982/25.04.2007 г. ... 37
Относно: изграждане на базови станции на мобилните оператори, предвидени за разполагане върху покривите и фасадите на съществуващи (заварени) жилищни, административни и сгради

Писмо № СТ-783-03-970/01.06.2007 г. ... 39
Относно: предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, без изградени улични мрежи на техническата инфраструктура и без осигурена възможност за присъединяване на строежите

Писмо № СТ-1321-04-392/13.06.2007 г. ... 41
Относно: ... Издаване на разрешения за строеж и разрешения за ползване на обекти за които няма сключени договори за ползване на електроенергия, в случаите в които ще се ползват собствени източници на електроенергия (дизелагрегати, соларни батерии, вятърни електрогенератори и др.)

Писмо № СТ-308-05-179/02.07.2007 г. ... 43
Относно: ... Категоризация на мобилни далекосъобщителни мрежи и съоръжения и прилагане на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

Писмо № СТ-1512-05-609/16.07.2007 г. ... 45
Относно: ... Промяната в чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с § 32 от Закона за електронните съобщения (обн. ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г). касаещ категоризацията на строежите в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и рисковете при експлоатацията