10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.00 лв.

Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите
Указания на МРРБ, МИЕ, МОСВ и ДНСК - 05.04.2007 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПИСМА И УКАЗАНИЯ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Писмо № 92-00-518/22.05.2006 г. ... 18
Относно: Редът за въвеждане в експлоатация на асансьорни уредби

Писмо № 92-00-518/19.06.2006 г. ... 22
Допълва предишното писмо и разяснява правомощията на специализираните контролни органи при приемането на строежи с монтирани съоръжения с повишена опасност

Писмо № V8-1323/20.07.2006 г. ... 24
Отговаря на въпроси, свързани с ниско жилищно застрояване (до 10 м)

Писмо № 08-В-82/11.08.2006 г. ... 25
Становище на МРРБ за случаите, при които акт образец 3 може да се признае за протокола по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ преди засипване на подземни проводи

Писмо № 08-В-82/24.10.2006 г. ... 26
Свързано с предходното писмо

Писмо № 92-00-1139/11.12.2006 г. ... 27
Отговаря на въпроси, свързани с проектирането на вятърни централи

Писмо № 92-00-1550/01.02.2007 г. ... 29
Отговаря на въпроси, свързани с подземно застрояване в уреголирани поземлени имоти (УПИ)

Писмо № 90-04-77/24.01.2007 г. ... 32
Относно исканията за издаване на предварителни разрешения за строителство в свлачищни райони

Писмо № 70-00-422/12.03.2007 г. ... 35
Относно: Реконструкция и модернизация на съществуващи бензиностанции или изграждане на нови модулни станции за светли горива

Писмо № 66-00-41/13.03.2007 г. ... 37
Относно: Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) и декларация за съответствие при бетоните

Писмо № 90-04-419/02.04.2007 г. ... 39
Относно неправомерни практики при въвеждане в експлоатация на магазини, заведения за хранене и други самостоятелни обекти

Писмо № 90-04-436/05.04.2007 г. ... 43
Указания на МРРБ по прилагането на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежитеМИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


Писмо № 24-00-16/29.11.2006 г. ... 54
Относно: Легитимността на извършваната контролна дейност от “РАЙ ? ФИС” ЕООД, получило Атестат за акредитация от Български съвет за доброволна сертификация (БСДС)МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Писмо № 48-00-752/08.11.2006 г. ... 56
Относно: Прилагане на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 1999 г.)ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № СТ-04/1429-07-002/17.10.2006 г. ... 58
Становище на ДНСК по възможността за използване на констативен акт № 3 от Наредба № 3/2003 г. и като протокол по чл. 74, ал. 2 от ЗУТ

Писмо № СТ-2817-07-313/30.10.2006 г. ... 60
Относно местоположението на обектите за производство на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници

Писмо № РД-2801-07-706/09.11.2006 г. ... 62
Относно редът за държавно приемане на строежи, финансирани от предприсъединителните фондове на Европейския съюз (по програма ИСПА)

Писмо № ФС-2067-00-512/22.01.2007 г. ... 67
Одобряващите органи да изискват спазване на Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии при съгласуване на инвестиционните проекти

Писмо № СТ-209-01-090/14.02.2007 г. ... 70
Дава указания по изготвянето на технически паспорт на строежите

Писмо № СТ-308-01-925/15.03.2007 г. ... 72
Относно: Изграждане на UMTS мрежа за мобилни комуникации

Писмо № СТ-839-027-419/02.04.2007 г. ... 73
Относно: Редът за съгласуване на ПУП и уреждане отношенията със собствениците на засегнати имоти при изграждане на газопроводи