10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.50 лв.

Писма и указания на МРРБ, МИЕ, ДНСК и др. по прилагането на ЗУТ и подзаконовите наредби - 15.08.2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПИСМА И УКАЗАНИЯ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Писмо № 90-03-263/15.03.2006 г. ... 1
Относно: Прилагане на изискванията на приложение № 2 “Инженерно-технически правила по гражданска отбрана” от ПМС № 45 от 30.12.1988 г. (необн.)

Писмо № 92-00-1262/17.03.2006 г. ... 4
Относно: определяне категорията на строежи на телевизионни предавателни станции за наземно радиоразпръскване

Писмо № 66-00-72/20.03.2006 г. ... 5
Относно: законосъобразността на издадените протоколи и сертификати на изпитвателни, контролни и сертифициращи органи, акредитирани от дружества различни от ИА “БСА”

Писмо № 92-00-152/26.04.2006 г. ... 6
Относно: възможността физическо лице, участващо в лиценза на двама консултанти, да бъде включено без ограничение от други консултанти в разширените им списъци

Писмо № 92-00-792/02.06.2006 г. ... 7
Относно: удостоверението за търпимост по § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби (ПР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Писмо № 08-00-27/09.06.2006 г. ... 9
Относно: удостоверяване влизането в сила на разрешенията за строеж със заверка от органите, които са ги издали

Писмо № 70-00-1473/26.06.2006 г. ... 13
Относно: определяне категорията на аптеки

Писмо № 90-05-1406/09.06.2006 г. ... 15
Относно: определяне категорията на аптекиМИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА


Писмо № 24-00-16/22.03.2006 г. ... 17
Относно: Легитимността на извършваната контролна дейност от “РАЙ ? ФИС” ЕООД, получило Атестат за акредитация от Български съвет за доброволна сертификация (БСДС)

Писмо № 94-16-157/15.08.2006 г. ... 19
Относно: Извършване на проучване и разпореждания по компетентност по прилагането на чл. 62, ал. 2, чл. 64, ал. 1, ал. 4 и ал. 8 от Закона за енергетика


МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

УКАЗАНИЯ за прилагане на енергоефективни услуги с гарантиран резултат (ЕSСО услуги) в обществени и административни сгради в изпълнение на Програмите за енергийна ефективност по чл. 2 и чл. 4 от Наредба № 21 за обследване за енергийна ефективност. ... 21ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № СТ-3129-01-368/01.03.2006 г. ... 27
Относно: легитимността на атестат за акредитация издаден от Български съвет за доброволна сертификация

Писмо № СТ-13/833-01-592/13.03.2006 г ... 30
Относно: започнати или завършени строежи, без заверени заповедни книги и законовата възможност за търсене на административно-наказателна отговорност от виновните лицаСЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ


Решение № 5 от 9 май 2006 г. на Конституционния съд по конституционно дело № 1 от 2006 г. ... 32
По конституционността на чл. 127, ал. 9, изр. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ОСОБЕНО МНЕНИЕ на съдиите Васил Гоцев и Владислав Славов по конституционно дело № 1 от 2006 г. ... 37

СТАНОВИЩЕ на съдията Ст. Стоянова по к.д. № 1 от 2006 г. ... 39