10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.00 лв.

УКАЗАНИЯ на МРРБ, ДНСК и др. (до 30.01.2006 г.)
ДЕЙСТВАЩА НОРМАТИВНА УРЕДБА В СТРОИТЕЛСТВОТО (към 13.03.2006 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПИСМА И УКАЗАНИЯ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Писмо № 66-00-265/09.08.2005 г. ... 1
Относно: Публикувани ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти

Писмо № 70-00-1342/21.10.2005 г. ... 3
Относно: Телекомуникационни базови станции и тяхното категоризиране по Наредба 1 от 2003 г.

Писмо № 08-К-69/01.12.2005 г. ... 5
Относно: Предварителните договори по чл. 143, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за присъединяване към ел. мрежи

Писмо № 70-00-314/01.12.2005 г. ... 7
Относно: Определяне категорията на строежи, елементи на газопреносните, газоразпределителните мрежи и газовите инсталацииМИНИСТЕРСТВО НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ “ ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА ”


Писмо № 0408-2/06.01.2006 г. ... 10
Относно: Строежите, при чието приемане в състава на Държавните приемателни комисии се включват служители на ДА “Гражданска защита”ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № ст -2321-05-465/29.09.2005 г. ... 19
Относно: Съдържание на инвестиционния проект

Писмо № со -2086-07-546/28.12.2005 г. ... 20
Относно: Защитата на личните данни при съставяне на констативни актове от ДНСК и РДНСК.

Образци на: Констативен акт и Съобщение

Заповед № РД -13-040/30.01.2006 г. ... 25
За предоставяне на правомощия от Началника на ДНСК на началниците на РДНСКНОРМАТИВНА УРЕДБА В СТРОИТЕЛСТВОТО
СПИСЪК на действащата към 13.03.2006 г. (вкл. ДВ, бр. 21/2006 г.) нормативна уредба

І. Обща нормативна уредба ... 27

ІІ. Регионално развитие ... 35

ІІІ. Геодезия, картография и кадастър ... 36

ІV. Оценяване съответствието на строителните продукти ... 38

V. Устройство на територията ... 41

VІ. Жилищни и общественообслужващи сгради ... 45

VІІ. Производствени сгради и съоръжения ... 47

VІІІ. Конструкции ... 49

ІХ. Водопроводни и канализационни мрежи и инсталации ... 51

Х. Електрически и далекосъобщителни мрежи и уредби ... 53

ХІ. Отоплителни, вентилационни, климатични и за природен газ мрежи и инсталации ... 54

ХІІ. Топло-, хидро-, шумо- и други видове изолации ... 54

ХІІІ. Комуникации и транспортни съоръжения ... 56

ХІV. Строителен процес и строителен надзор ... 58

ХV. Околна среда и отпадъци ... 59

ХVІ. Геозащита ... 61

ХVІІ. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд. Санитарно-хигиенни изисквания ... 61

ХVІІІ. Обща за административните производства уредба ... 65