10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.00 лв.

Писма и указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ, ДНСК и др.
(до 18.08.2005 г.) СЪДЕБНА ПРАКТИКА

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПИСМА И УКАЗАНИЯ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Писмо № 08-С-122/28.01.2005 г. ... 1
изпраща становище на Дирекция НСПАБ

Писмо № 08-Б-25/23.03.2005 г. ... 2
Категоризиране на “газови инсталации”

Писмо № 26-00-35/24.03.2005 г. ... 4
Относно: Задължения на производителя на бетон по отношение на оценяване и удостоверяване на съответствието

Писмо № 70-00-427/18.04.2005 г. ... 7
Разрешение за ползване на линейни подобекти

Писмо 99-00-4-81/26.04.2005 г. ... 9
Относно: процедури

- при изменение в процеса на строителството на одобрени инвестиционни проекти от лицата, осъществяващи авторски надзор;

- одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж на съпътстваща инфраструктура към депа за битови отпадъци

Писмо 08-00-14/29.04.2005 г. ... 11
Относно: заповедната книга на строежа

Писмо № 08-К-30/29.04.2005 г. ... 13
Относно: Прилагане на Наредба 2 от 2004 г. за безопасни и здравословни условия на труд при извършване на СМР

Писмо № 26-Т-5/05.05.2005 г. ... 16
Относно: Прилагане на чл. 5, ал. 4 от НСИОССП за влагане на вносни продукти в строеж

Писмо № 66-00-96/12.05.2005 г. ... 19
Относно: Оценяване съответствието на армировка - вносно производство

Писмо № 66-00-76/21.06.2005 г. ... 22
Относно: Застраховане на професионална отговорност

Писмо № 66-00-129/21.06.2005 г. ... 24
Потвърждава становище на ДНСК

Становище на Дирекция “Правна” при МРРБ ... 25
Относно: запазване действието на лиценз на консултант

Писмо № 92-00-631/11.07.2005 г. ... 27
Относно: Прилагане на чл. 139, ал. 3 и чл. 142, ал. 8 ЗУТ

Писмо № 70-00-1086/09.08.2005 г. ... 30
Определя спирателните кранове и възвратните клапи към група 26 по НСИОССПДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № СТ-1179-02-072/08.04.2005 г. ... 31
Относно: Определяне категорията на строежи, представляващи преустройства на съществуващи котелни от захранване с течно гориво на захранване с природен газ

Писмо № СТ-304-02-073/08.04.2005 г. ... 32
Относно: Определяне на възложителя (по чл. 161 ЗУТ) при изграждане на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, инвестирани от физически и юридически лица

Писмо № ЛК-04/1088-02-629/09.05.2005 г. ... 36
Относно: Запазване действието на лиценз на консултант

Писмо № СТ-1717-03-509/22.06.2005 г. ... 38
Отговаря на въпроси по прилагане на ЗУТ и подзаконовите наредби при строежи, финансирани от Международен консорциумМВР — ДИРЕКЦИЯ “НСПАБ”


Писмо № пож 796/30.12.2004 г. ... 41
Относно: пунктовете за изваряване на ракияДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР


Писмо № 04-12-14/21.07.2005 г. ... 42
Относно: Техническия надзор на съоръжения с повишена опасност

Писмо № 92-00-20/18.08.2005 г. ... 44
Относно: Оценяване на съответствието и регистрацията на асансьориСЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ

Решение № 7028 от 18 юли 2005 г. на Върховния административен съд по административно дело № 1995 от 2005 г. ... 46