10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.50 лв.

Указания по нормативната уредба за строителство на МРРБ, ДНСК и др.
(до 28.02.2005 г.) СЪДЕБНА ПРАКТИКА

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПИСМА С УКАЗАНИЯ ПО ЗУТ И ПОДЗАКОНОВИТЕ НАРЕДБИ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Писмо № 92-00-988/29.10.2004 г. ... 1
Становище и указания на МРРБ относно понятието “промяна на предназначението” на строеж или част от него

Писмо № 92-00-1210/08.12.2004 г . ... 4
Становище по прилагане на разпоредби от Закона устройство на територията (ЗУТ) и на подзаконови нормативни актове, свързани с изграждането и въвеждането в експлоатация на кабелни далекосъобщителни мрежи

Писмо № 08-Д-67/08.12.2004 г . ... 9
Отговаря на въпрос, свързан с правомощията на временно и. д. “главен архитект”

Писмо № V8-2072/08.12.2004 г. ... 10
Относно категоризиране на строежите, представляващи присъединителни проводи към сградните инсталации (сградни отклонения на инженерните мрежи)

Писмо № 70-00-1564/05.01.2005 г. ... 12
Потвърждава становището на ДНСК по въпроси, свързани с изтичане на срока на оправомощаване на лица, упражняващи строителен надзор

Писмо № 08-К-2/04.02.2005 г . ... 13
Относно определяне на допустимата застроена площ за строежите по чл. 50, т. 2, буква “в” от ЗУТ

Писмо № 66-00-605/10.02.2005 г . ... 14
Потвърждава становището на ДНСК по поставени въпроси от началник отдел “Териториален строителен контрол - Черноморие” по прилагане на някои разпоредби на Закона за устройство на територията

Писмо № V8-1969/14.02.2005 г . ... 15
По прилагане на Наредба № 3/2003 г. за съставяне актове и протоколи по време на строителството

Писмо № 70-00-1274/14.02.2005 г . ... 16
Относно издаването на разрешения за ползване на строежи, реализирани по проекти, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз

Писмо № 66-00-29/28.02.2005 г . ... 17
Отговаря на запитване по узаконяване на строежи, свързано с предоставени функции от Главния архитектДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ


Писмо № ТАВ-1833-06-806/15.11.2004 г . ... 18
Отговаря на “Супервайзер” ООД на въпроси по издаването на разрешения за ползване на обекти, финансирани изцяло или частично от програми на Европейския съюз

Писмо № СТ-3462-07-232/08.12.2004 г . ... 21
Относно определяне категорията на локални пречиствателни съоръжения

Писмо № СТ-3334-07-351/13.12.2004 г . ... 24
Относно определяне на възложителя при изграждане на сградни отклонения от обща далекосъобщителна мрежа.

Писмо № СТ-3099-07-450/15.12.2004 г . ... 26
По проблеми, свързани с изтичане срока на оправомощаване на лица, упражняващи строителен надзор и с процеса на лицензиране на консултанти за упражняване дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ

Писмо № КОК-3175-07-730/27.12.2004 г . ... 30
Изразява становище по въпросите:

- извършване на строеж при влезли в сила строителни книжа, като инвестиционните проекти са одобрени в несъответствие с предвижданията ПУП

- процедури при установяване на строеж с одобрени инвестиционни проекти, които са в нарушение на правилата и нормативите за устройство на територията

- действията, които следва да бъдат предприети от органите на ДНСК при констатирани нарушения на разпоредбите по устройство на територията от лица, които извършват оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняват строителен надзор

Писмо № СТ-04/1429-00-250/17.01.2005 г . ... 33
Отговаря на въпроси:

- какви актове е задължително да се съставят за обектите от ПЕТА категория

- при условие, че нито един от участниците в строителството на обекти от ПЕТА категория не иска, необходимо ли е:

- да се заверява заповедна книга на строежа

- да се съставят актове образци № 5, 6, 7 и 12 от Наредба № 3

- да се завеждат дневник на бетоновите работи, или дневник на монтажните работи


СЪДЕБНА ПРАКТИКА


РЕШЕНИЕ № 653 от 21 януари 2005 г. на ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по административно дело № 8467 от 2004 г. ... 36

Отменя като незаконосъобразни ал. 4 и 5 на чл. 82 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони