10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 6.00 лв.

НАРЕДБА № РД-02-20-1 за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Област на приложение ... 1

Раздел II
Организационна подготовка за изпълнение на електромонтажните работи ... 4

Раздел IIІ
Основни електрически показатели, обект на контрол и оценка на съответствието при изпълнението и/или приемането на завършени електромонтажни работи ... 5

Глава втора
КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

Раздел І
Електрически уредби ... 8

Раздел ІІ
Електропроводи ... 9

Раздел ІІІ
Електрически машини, съоръжения и осветителни уредби ... 9

Раздел ІV
Защита, управление и автоматика ... 10

Раздел V
Електромонтажни работи в пожароопасни и експлозивоопасни зони ... 11

Раздел VІ
Заземители и заземителни уредби ... 11

Глава трета
КОНТРОЛ ПРИ ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

Раздел І
Общи изисквания ... 12

Раздел ІІ
Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически уредби ... 14

Раздел ІІІ
Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електропроводи ... 15

Раздел ІV
Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически машини, съоръжения и осветителни уредби ... 18

Раздел V
Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи, свързани със защитата, управлението и автоматиката ... 19

Раздел VІ
Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи в пожароопасни и експлозивоопасни зони ... 19

Раздел VІІ
Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на заземители и заземителни уредби ... 20

Раздел VIIІ
Документация за предаване и приемане на изпълнението на защитата срещу поражения от електрически ток ... 20

Раздел IХ
Документация за предаване и приемане на завършените електромонтажни работи на електрически уредби на потребителите ... 21

Глава четвърта
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕСТОВАТА АПАРАТУРА, ИЗПОЛЗВАНА ПРИ КОНТРОЛА И ПРИЕМАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ ... 23

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 26

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 29

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ПРОВЕРКА НА НЕПРЕКЪСНАТОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИЦИ И ТЕХНИ СЪЕДИНЕНИЯ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ... 29

2. ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ... 37

3. ПРОВЕРКА НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ НА ЗАЗЕМИТЕЛИ И ЗАЗЕМИТЕЛНИ УРЕДБИ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ... 43

4. ПРОВЕРКА НА ИМПЕДАНС НА КОНТУРА ПРИ ДЕФЕКТ НА ИЗОЛАЦИЯ — ИМПЕДАНС НА КОНТУРА „ФАЗА — ЗАЩИТЕН ПРОВОДНИК” ИЛИ „ФАЗА — ПРОВОДНИК PEN”, КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ ЗАЩИТНАТА МЯРКА „АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО ЧРЕЗ МАКСИМАЛНОТОКОВАТА ЗАЩИТА” И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ... 53

5. ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТНИ ПРЕКЪСВАЧИ ЗА ТОКОВЕ С НУЛЕВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ (RCD) И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ... 62

6. ПРОВЕРКА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ФАЗИТЕ И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ... 72

7. ПРОВЕРКА НА ЗАЩИТАТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ ... 77