10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.00 лв.

Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения. Указания за извършване и приемане на земни работи в свлачищни райони

СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Раздел II
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗДЕЛИЯТА И МЕХАНИЗАЦИЯТА ... 2

Раздел III
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ ... 3

Раздел IV
КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗКОПИ ... 6

Раздел V
КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСИПИ ... 14

Раздел VI
ИЗМЕРВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ ... 23

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 28

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ В СВЛАЧИЩНИ РАЙОНИ ... 29


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. СПИСЪК НА НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ СПАЗВАТ ПРИ ПРИЕМАНЕТО НА ЗЕМНИ РАБОТИ И ЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ВИДОВЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 38

2. АКТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА ... 39

3. ДНЕВНИК ЗА ИЗВЪРШЕНИ ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ ... 41

4. ДНЕВНИК ЗА ИЗВЪРШЕНО ВОДОЧЕРПЕНЕ ... 43

5. ДНЕВНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ХИДРОМОНИТОРНИ УРЕДБИ ... 44

6. ДНЕВНИК ЗА РАБОТИТЕ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ПЛАВАЩА МАШИНА ЗА ИЗКОПНИ РАБОТИ ... 46

7. ДНЕВНИК ЗА КОНТРОЛИРАНЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕТО, СЪСТОЯНИЕТО И ДЕЙСТВИЯТА С ПУЛПОПРОВОДИТЕ ... 47

8. ДНЕВНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 48

9. ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНАВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ПРОЕКТА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ НА РАЗКРИТАТА ЗЕМНА ИЛИ СКАЛНА ОСНОВА ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ ... 49

10. АКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПЛАСТОВЕ ПРИ НАСИПНИ РАБОТИ ... 50

11. АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОЛИЧЕСТВАТА И КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАКРИВАНЕ ИЛИ СА СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 51

12. ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРЩЕНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗМЕРВАНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ С ПОМОЩТА НА КОНТРОЛНО-ИЗМЕРВАТАЛНИ ПРИБОРИ И РЕПЕРИ ... 52

13. ДНЕВНИК ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАСИПНИ РАБОТИ ПОД ВОДА ... 53

14. ДНЕВНИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НАМИВНИ РАБОТИ ... 55

15. АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ НА ПОЧВИТЕ, ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ КОТИ, КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ИЗКОПНИ РАБОТИ ... 56

16. АКТ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ ГРУПИ ПОЧВИ, ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ КОТИ, КОЛИЧЕСТВОТО И КАЧЕСТВОТО НА ИЗВЪРШЕНИТЕ НА НАСИПНИТЕ РАБОТИ ... 58

17. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВРЕМЕННИ АВТОМОБИЛНИ ПЪТИЩА ... 59

Гранични стойности на техническите елементи на временни пътища ... 59

Минимални размери на уширенията за разминаване при изграждане на еднолентови временни пътища с габарит 3,50/6,00 m ... 60

Препоръчителни конструкции на пътната настилка за временни пътища ... 60

18. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ВРЕМЕННИ

ПЪТИЩА ЗА СКРЕПЕРИ ... 61

Максимални надлъжни наклони на временни пътища за скрепери ... 61

Максимални ширини на временни пътища за скрепери ... 61

19. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА НЕУКРЕПЕНИ ИЗКОПИ ... 62

Най-стръмни допустими откоси на скатни и траншейни изкопи и изкопи на строителни ями, изпълнявани без укрепване ... 62

Разполагане на берми с минимална широчина 1,5 m при дълги откоси на скатни и траншейни изкопи и изкопи на строителни ями ... 62

Най-големи дълбочини, допустими за неукрепени изкопи с вертикални стени ... 63

20. НАЙ-МАЛКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕОБХОДИМИ ШИРОЧИНИ НА ТРАНШЕЙНИ ИЗКОПИ (БЕЗ ПРОСТРАНСТВОТО, НЕОБХОДИМО ЗА КРЕПЕЖНИ КОНСТРУКЦИИ) ... 63

Траншейни изкопи, изпълнявани със строителни машини ... 63

Траншейни изкопи с вертикални стени за полагане на тръби ... 64

Траншейни изкопи, изпълнени с откоси, за полагане на тръби ... 64

Минимални размери на работни уширения в траншейни изкопи (ямки за монтаж) ... 65

Минимално светло пространство около строителни конструкции в изкоп ... 65

21. ДОПУСТИМО НЕДОИЗКОПАВАНЕ И ПРЕКОПАВАНЕ НА ИЗКОПИ ... 66

Допустими размери на недоизкопани части от изкопи в земни почви, извършени механизирано ... 66

Допустими размери за прекопани части на изкопи в скали ... 66

22. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗЕМНИ РАБОТИ С ХИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ... 67

Технически параметри на земесмукателни машини ... 67

Пределни широчини на прорези в крайбрежни ивици, разработвани от земесмукателни машини ... 67

Фактори, оказващи влияние върху работата на плаващите земекопни машини ... 68

Допустими размери за преудълбаване при хидромеханизирани изкопи ... 68

23. ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗКОПИ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ... 69

Начин на разработване на замръзнали почви ... 69

24. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗЕМНАТА ОСНОВА, ВИСОЧИНАТА И ОТКОСИТЕ НА НАСИПИ ... 70

Подготовка на земната основа на насипа ... 70

Изисквания към височината и откосите на насипите ... 71

25. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ КОНТРОЛ НА ЗЕМНОМЕХАНИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОЧВИТЕ ПРИ НАСИПНИ РАБОТИ ... 72

Земномеханични показатели на почвите и начин за определянето им ... 72

Определяне на минималния брой контролни проби при доказване на земномеханични показатели на насипни съоръжения ... 73

Определяне на минималния брой контролни проби за доказване на земномеханичните показатели при хидротехнически съоръжения, включително екрани и ядра ... 74

26. Допустими минимални скорости за движение на пулпове от земни почви в безнапорни тръби и открити канали ... 75