10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 8.00 лв.

Наредба № РД-02-20-1 за техническите изисквания към сградите за защита от радон - 2019

СЪДЪРЖАНИЕ:


Влиза в сила от 20.07.2019 г.


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СГРАДИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ РАДОН ... 7

Глава трета
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СГРАДИТЕ ОТ РАДОН ... 9

Раздел I
Общи технически изисквания при проектиране на мерки за защита на сградите от радон ... 9

Раздел II
Технически изисквания за защита от радон на нови сгради ... 12

Раздел III
Технически изисквания за защита от радон на съществуващи сгради ... 14

Глава четвърта
ЗАЩИТА НА СГРАДИ ОТ РАДОН ВСЛЕДСТВИЕ ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ... 19

Глава пета
КОНТРОЛ И ЕФЕКТИВНОСТ НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ РАДОН. ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА МЕРКИТЕ ... 20

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 22

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 26

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Методика за проектиране и изпълнение на контактната конструкция на сграда за защита от проникване на радон ... 27

2. Методика за проектиране и изпълнение на хидроизолация, устойчива на проникване на радон ... 29

3. Методика за проектиране и изпълнение на системи за вентилация на почвата под сгради за защита от проникване на радон ... 35

4. Методика за проектиране и изпълнение на системи за вентилация на контактната конструкция на сгради за защита от проникване на радон ... 43

5. Методика за вентилация на кухи пространства в сгради за защита от проникване на радон ... 51

6. Методика за проектиране и изпълнение на мерки за защита от радон в сгради с контактен етаж без обитаемо пространство ... 54

7. Методика за проектиране и изпълнение на мерки за защита от радон в сгради с контактен етаж с обитаемо пространство ... 57

8. Методика за проектиране и изпълнение на присъединителните връзки, на елементи на подземни инсталации и съоръжения и достъпите чрез контактната конструкция на сгради за защита от проникване на радон ... 60

9. Идентификационни данни за съществуваща сграда в експлоатация за защита от радон ... 63

10. Определяне на газова пропускливост (проницаемост) на строителните почви по експертна оценка ... 65