10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 7.00 лв.

Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ ... 4

Глава трета
ОБЕМНО-УСТРОЙСТВЕНО ПРОУЧВАНЕ ... 6

Глава четвърта
ИЗХОДНИ ДАННИ И ДОКУМЕНТИ. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ... 7

Глава пета
ИДЕЕН ПРОЕКТ ... 10

Глава шеста
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ... 12

Глава седма
РАБОТЕН ПРОЕКТ ... 15

Глава осма
ЧАСТ АРХИТЕКТУРНА

Раздел I
Част архитектурна на идейния проект ... 17

Раздел II
Част архитектурна на техническия проект ... 19

Раздел III
Част архитектурна на работния проект ... 20

Раздел IV
Част интериор и обзавеждане ... 22

Глава девета
ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

Раздел I
Част конструктивна на идейния проект ... 24

Раздел II
Част конструктивна на техническия проект ... 25

Раздел III
Част конструктивна на работния проект ... 27

Глава десета
ЧАСТИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ И МРЕЖИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ВЪВ ФАЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ... 28

Глава единадесета
ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА (ЧАСТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ) НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ ... 30

Раздел I
Част електрическа на техническия проект ... 30

Раздел II
Част електрическа на работния проект ... 32

Глава дванадесета
ЧАСТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Раздел I
Част водоснабдяване и канализация на техническия проект ... 33

Раздел II
Част водоснабдяване и канализация на работния проект ... 37

Глава тринадесета
ЧАСТ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ, ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Раздел I
Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на техническия проект ... 39

Раздел II
Част топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация на работния проект ... 46

Глава четиринадесета
ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ ... 48

Глава петнадесета
ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Раздел I
Част паркоустройство и благоустройство на идейния проект ... 49

Раздел II
Част паркоустройство и благоустройство на техническия проект ... 50

Раздел III
Част паркоустройство и благоустройство на работния проект ... 51

Глава шестнадесета
ЧАСТ ГЕОДЕЗИЧЕСКА (ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА)

Раздел I
Част геодезическа на идейния проект ... 52

Раздел II
Част геодезическа на техническия проект ... 54

Раздел III
Част геодезическа на работния проект ... 56

Глава седемнадесета
ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА

Раздел I
Част технологична на идейния проект ... 57

Раздел II
Част технологична на техническия проект ... 58

Раздел III
Част технологична на работния проект ... 59

Глава осемнадесета
ЧАСТ ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ... 59

Глава деветнадесета
ЧАСТ ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ... 60

Глава двадесета
ЧАСТ ОБЩА ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ... 61

Глава двадесет и първа
ЧАСТ ЗЕМНА ОСНОВА ... 63

Глава двадесет и втора
ЧАСТ ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (Отменена глава — ДВ, бр. 93 от 2014 г., в сила от 12.12.2014 г.) ... 63

Глава двадесет и трета
ЧАСТ КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

Раздел I
Проучване и документиране за нуждите на инвестиционното проектиране на обекти — недвижими културни ценности ... 64

Раздел II
Архитектурен проект за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности ... 67

Раздел III
Конструктивни проекти за консервация, реставрация и експониране на недвижими културни ценности ... 68

Раздел IV
Проекти за паркове и градини — недвижими културни ценности ... 68

Раздел V
Проект за консервация, реставрация и експониране на художествени паметници ... 69

Глава двадесет и четвърта
ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ... 70

Допълнителни разпоредби ... 70

Заключителни разпоредби ... 72

Преходна и Заключителна разпоредба към Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти ... 73

Приложение към чл. 1, ал. 3 ... 74