10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 8.50 лв.

Наредба № РД-02-20-8 за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

ЧАСТ ВТОРА
ПРОЕКТИРАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ... 5

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 5

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ГРАВИТАЦИОННИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ... 8

Раздел І
Общи изисквания ... 8

Раздел II
Хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи ... 9

Раздел ІІІ
Ревизионни шахти при гравитационни канализационни мрежи ... 12

Раздел ІV
Дъждоприемни съоръжения при гравитационни канализационни мрежи ... 14

Раздел V
Шахти с пад при гравитационни канализационни мрежи ... 15

Раздел VI
Дъждопреливници ... 16

Раздел VII
Дюкери при гравитационни канализационни мрежи ... 17

Раздел VIІІ
Задържателни резервоари при гравитационни канализационни мрежи ... 19

Раздел ІX
Пресичане под пътища и железопътни линии на гравитационни канализационни мрежи ... 21

Раздел X
Помпени станции при гравитационни канализационни мрежи ... 22

Глава трета
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВАКУУМНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ ... 27

Глава четвърта
ПРОЕКТИРАНЕ НА НАПОРНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ ... 33

Глава пета
КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ ... 37

ЧАСТ ТРЕТА
ПРОЕКТИРАНЕ НА ПСОВ ... 39

Глава шеста
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 39

Глава седма
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА В ПСОВ ... 42

Раздел І
Изисквания при проектиране на съоръжения за механично пречистване ... 42

Раздел ІІ
Изисквания при проектиране на съоръжения за биологично пречистване ... 43

Раздел ІІІ
Химично и физикохимично пречистване на отпадъчните води ... 44

Раздел ІV
Обеззаразяване ... 45

Раздел V
Изисквания при проектиране на съоръжения за третиране на утайките в пречиствателните станции ... 45

Глава осма
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПОМПЕНИ И КОМПРЕСОРНИ СТАНЦИИ И НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СГРАДИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ ... 46

Глава девета
ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ... 48

Раздел І
Основни изисквания ... 48

Раздел ІІ
Площадкова техническа инфраструктура и сгради в ПСОВ ... 49

Глава десета
КОНТРОЛ НА МИРИЗМИТЕ ... 51

Глава единадесета
КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПСОВ ... 52

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ... 54

Глава дванадесета
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 54

Глава тринадесета
ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ... 57

Раздел І
Траншейно изграждане на канализационни тръбопроводи ... 57

Раздел ІІ
Безтраншейно изграждане на канализационни тръбопроводи ... 60

Раздел ІІІ
Изграждане на вакуумни канализационни мрежи ... 62

Раздел ІV
Изграждане на напорни канализационни мрежи ... 62

Глава четиринадесета
ИЗПИТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 62

Глава петнадесета
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 65

Раздел І
Изисквания при техническата експлоатация на канализационните мрежи и съоръжения ... 65

Раздел ІІ
Събиране, съхранение, обработване и актуализиране на информацията за състоянието, техническата екплоатация и поддръжката на канализационните мрежи ... 72

Глава шестнадесета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПСОВ ... 74

Глава седемнадесета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПИТВАНЕТО И ВЪВЕЖДАНЕТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПСОВ ... 75

Раздел І
Общи изисквания ... 75

Раздел ІІ
Изпитване на пречиствателните съоръжения ... 76

Раздел ІІІ
Изпитване на технологичните площадкови комуникации ... 77

Глава осемнадесета
ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 79

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 82

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 84

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Минимални защитни зони за помпени станции и за пречиствателни станции за отпадъчни води под 150 000 ЕЖ ... 86

2. Определяне на дъждовното водно количество при хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи по рационалния метод ... 87
Карта за интензивността на оразмерителните дъждове при една и съща повторяемост ... 91

3. Изисквания към инвестиционния проект за канализационна система по отношение на канализационната мрежа и съоръженията към нея ... 92

4. Изисквания към инвестиционния проект за канализационна система по отношение на ПСОВ ... 94

5. Списък на приложимите български стандарти при проектирането, изграждането и експлоатацията на канализационни системи ... 97

6. Методи за моделиране при хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи ... 100

7. Широчини на траншеите при изграждане на канализационни тръбопроводи ... 102

8. Допустими скорости на отпадъчните води при хидравлично оразмеряване на гравитационните канализационни мрежи ... 103

9. Оразмеряване на задържателни резервоари при гравитационни канализационни мрежи ... 104

10. Определяне на хидравличния капацитет на ПСОВ ... 106

11. Определяне на еквивалентния брой жители ... 108

12. Кратност на въздуха и температура в производствените помещения на ПСОВ ... 109

13. Изпитване на канализационни тръбопроводи с въздух ... 112

14. Изпитване на канализационни тръбопроводи с вода ... 113