10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 7.00 лв.

Детски заведения и площадки за игра

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАРЕДБА № 3 ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Раздел I
Общи положения ... 3

Раздел II
Здравни изисквания към сградите и помещенията ... 4

Раздел III
Здравни изисквания към оборудването и обзавеждането на помещенията ... 7

Раздел IV
Здравни изисквания към факторите на средата ... 9

Разлел V
Здравни изисквания към дейността в детската градина ... 10

Заключителни разпоредби ... 11


НАРЕДБА № 1 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 13

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА ... 14

Раздел I
Общи изисквания към устройството на площадките за игра, разположени на открито и на закрито ... 14

Раздел II
Изисквания при планирането и разполагането на открити площадки за игра ... 16

Раздел III
Изисквания към устройството на откритите площадки за игра и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането за осигуряване на безопасност и достъпност при игра ... 18

Раздел IV
Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито ... 24

Раздел V
Минимални изисквания към безопасността на съоръжения за игра и техните части ... 29

Раздел VI
Изисквания към настилките на територията на площадки за игра ... 32

Раздел VII
Удостоверяване на съответствието на съоръжения за игра и на ударопоглъщащи настилки ... 35

Глава трета
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЗВАНЕТО ИМ

Раздел I
Разрешаване на строителството и въвеждане в експлоатация на площадките за игра ... 37

Раздел II
Поддържане и контрол на площадките за игра ... 40

Допълнителни разпоредби ... 44

Преходни и заключителни разпоредби ... 46


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра ... 48


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1:

Таблица 1 - Токсични декоративни видове дървета ... 49

Таблица 2 - Значение на предупредителния текст при обозначаване на потенциално опасни декоративни видове дървета ... 53

Таблица 3 - Степен на токсичност на вида ... 54

Таблица 4 - Токсични декоративни видове храсти ... 55

Таблица 5 - Токсични декоративни видове, използвани за интериорно и екстериорно озеленяване – цъфтящи и листнодекоративни ... 59

Таблица 6 - Декоративни растителни видове с неблагоприятни за здравето морфологични белези ... 67

Приложение 2: Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра ... 69

Приложение 3: Схема на дълбочините на настилките от насипни продукти при изпълнението на фундамент на съоръжение за игра в насипна настилка ... 71

Приложение 4: Схема на парапет и преграда ... 72

Приложение 5: Специфични изисквания за осигуряване на безопасността на някои видове съоръжения за игра ... 72

Приложение 6: Определяне на минималната площ на ударопоглъщаща настилка на съоръжение за игра ... 79

Приложение 7: Списък на приети, одобрени и публикувани части от серията стандарти БДС EN 1176 “Съоръжения за площадки за игра”, при съответствието на които се счита, че съоръженията за игра отговарят на изискванията за безопасност ... 84

Приложение № 7а: Минимален обхват на доклада и/или сертификата за извършения контрол на площадка за игра ... 85

Приложение 8: Опасности, които могат да бъдат установени по време на поддържането на площадките за игра ... 86

Приложение 9: Примерен образец на доклад за оперативен контрол на открита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола ... 88

Приложение 10: Примерен образец на доклад за оперативен контрол на закрита площадка за игра със справка за отстраняване на неизправностите, установени при контрола ... 90

Приложение 11: Примерен образец на доклад за злополука ... 92

Приложение 12: Примерен образец на технически паспорт на площадка за игра ... 93