10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.50 лв.

Наредба № РД-02-20-2 за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

ЧАСТ ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 5

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОДЗЕМНИ ЧАСТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ... 6

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 14

Раздел I
Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на мостове и виадукти ... 14

Раздел II
Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на резервоари, басейни, водни кули и силози ... 18

Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА ПОКРИВИ

Раздел I
Общи изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на покриви ... 21

Раздел II
Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на плоски покриви ... 23

Раздел III
Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на наклонени покриви ... 29

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА МЕЖДУЕТАЖНИ ПОДОВЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ (МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ) В СГРАДИ ... 34


ЧАСТ ТРЕТА
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОНТРОЛА И ПРИЕМАНЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ

Глава шеста
КОНТРОЛ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ... 36

Глава седма
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ... 38

Глава осма
ПРИЕМАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ ... 41

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 43

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 45

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на техническите спецификации за проектиране и изпълнение на хидроизолационни системи на строежите ... 45

2. ПРОТОКОЛ за приемане на основата за изпълнение на хидроизолационна система ... 51

3. АКТ за установяване на всички видове хидроизолационни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта ... 53