10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 15.00 лв.

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 3

Глава първа
ОБЩА ЧАСТ ... 3

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 3

Раздел II
Общи изисквания към електрическите уредби ... 6

Глава втора
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МРЕЖИ ... 10

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 10

Раздел II
Общи изисквания ... 11

Раздел III
Категории на потребителите на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването ... 12

Глава трета
ИЗБОР НА ПРОВОДНИЦИ, КАБЕЛИ И ШИНИ ПО УСЛОВИЯТА НА НАГРЯВАНЕ ... 14

Раздел I
Област на приложение ... 14

Раздел II
Избор на сечения ... 15

Раздел III
Допустими продължителни токове за проводници, шнурове и кабели с каучукова или пластмасова изолация ... 16

Раздел IV
Допустими продължителни токове за неизолирани проводници и шини ... 22

Глава четвърта
ИЗБОР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АПАРАТИ, ПРОВОДНИЦИ И НОСЕЩИ КОНСТРУКЦИИ ПО УСЛОВИЯТА НА КЪСИ СЪЕДИНЕНИЯ ... 29

Раздел I
Област на приложение. Общи изисквания ... 29

Раздел II
Определяне на тока на късо съединение за избор на апарати и проводници ... 32

Раздел III
Избор на проводници и изолатори, проверка на носещите конструкции по условията на динамично действие на тока на късо съединение ... 33

Раздел IV
Избор на проводници по условията на нагряване при къси съединения и проверка на съоръженията в режим на къси съединения ... 34

Раздел V
Избор на апарати по комутационна способност ... 36

Глава пета
ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ... 36

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 36

Раздел II
Общи изисквания ... 37

Раздел III
Места за поставяне на средствата за измерване на електрическа енергия ... 38

Раздел IV
Избор на електромери за търговско измерване ... 40

Раздел V
Измерване с използване на измервателни трансформатори ... 41

Раздел VI
Разполагане и свързване на електромери ... 44

Раздел VII
Техническо (контролно) измерване на електрическата енергия ... 45

Глава шеста
ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ ... 46

Раздел I
Област на приложение ... 46

Раздел II
Общи изисквания ... 47

Раздел III
Измерване на ток ... 48

Раздел IV
Измерване на напрежение ... 48

Раздел V
Контрол на изолацията ... 49

Раздел VI
Измерване на мощност ... 50

Раздел VII
Измерване на честота ... 51

Раздел VIII
Измерване при синхронизация ... 51

Раздел IX
Регистрация на електрически величини при преходни процеси ... 51

Глава седма
ЗАЗЕМЯВАНЕ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК ... 56

Раздел I
Област на приложение. Термини и определения ... 56

Раздел II
Общи положения за заземяването ... 67

Раздел III
Общи изисквания към защитните клеми, защитните проводници и проводниците за изравняване на потенциалите ... 69

Раздел IV
Общи изисквания за прилагане на защита срещу поражения от електрически ток ... 72

Раздел V
Мерки за защита срещу директен допир ... 76

Раздел VI
Мерки за едновременна защита срещу директен и индиректен допир ... 78

Раздел VII
Мерки за защита при индиректен допир ... 79

Раздел VIII
Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения над 1000 V в мрежи с ефективно заземена неутрала ... 85

Раздел IX
Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения над 1000 V в мрежи с изолирана неутрала ... 90

Раздел X
Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения до 1000 V в мрежи с директно заземена неутрала ... 92

Раздел XI
Заземителни устройства на електрически уредби с напрежения до 1000 V в мрежи с изолирана неутрала ... 94

Раздел XII
Заземителни устройства в райони с голямо специфично съпротивление на почвата ... 95


ЧАСТ ВТОРА
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ... 96

Глава осма
ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ... 96

Глава девета
ИЗЧИСЛИТЕЛНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОВАРИ ... 97

Раздел I
Определения ... 97

Раздел II
Битови потребители ... 99

Раздел III
Обществени потребители ... 100

Раздел IV
Общ изчислителен товар за битови и обществени потребители ... 101

Раздел V
Промишлени потребители ... 102

Раздел VI
Селскостопански потребители ... 104

Глава десета
ВЪНШНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ... 106

Глава единадесета
ВЪТРЕШНО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ... 106

Раздел I
Преносни електрически мрежи с напрежение 110 kV и по-високо ... 106

Раздел II
Разпределителни електрически мрежи за средно напрежение до 35 kV ... 107

Раздел III
Разпределителни електрически мрежи с напрежение до 1000 V ... 109

Раздел IV
Трансформаторни постове в населени места ... 110

ЧАСТ ТРЕТА
ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ ... 112

Глава дванадесета
ТОКОПРОВОДИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 35 kV ... 112

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 112

Раздел II
Общи изисквания ... 113

Раздел III
Токопроводи за напрежение до 1000 V ... 114

Раздел IV
Токопроводи за напрежение над 1000 V ... 116

Глава тринадесета
КАБЕЛНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 110 kV ... 117

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 117

Раздел II
Общи изисквания ... 119

Раздел III
Избор на начин на полагане ... 121

Раздел IV
Избор на тип на кабелите ... 122

Раздел V
Уредби за захранване и сигнализация за налягане на маслото в маслонапълнени кабели ... 124

Раздел VI
Кабелни муфи ... 126

Раздел VII
Заземяване ... 127

Раздел VIII
Специални изисквания за кабелни линии в електрически централи и подстанции ... 128

Раздел IX
Полагане на кабели в земя ... 129

Раздел X
Изтегляне на кабели в тръби ... 133

Раздел XI
Полагане на кабели в кабелни канални системи с PVC тръби ... 134

Раздел XII
Полагане на кабели в кабелни помещения, канали, тунели и колектори ... 136

Раздел XIII
Полагане на кабели в производствени помещения ... 142

Раздел XIV
Полагане на кабели върху специални съоръжения ... 143

Раздел XV
Полагане на кабели през водни площи ... 144

Глава четиринадесета
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ... 146

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 146

Раздел II
Общи изисквания ... 146

Раздел III
Изчислителни климатични условия ... 147

Раздел IV
Проводници и арматури ... 148

Раздел V
Разполагане на проводници върху стълбове ... 149

Раздел VI
Изолация ... 150

Раздел VII
Защита от пренапрежения, заземяване ... 150

Раздел VIII
Стълбове ... 151

Раздел IX
Пресичания и сближавания ... 152

Глава петнадесета
ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ... 158

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 158

Раздел II
Общи изисквания ... 159

Раздел III
Изчислителни климатични условия ... 159

Раздел IV
Проводници и арматури ... 161

Раздел V
Разполагане на ВКЛ върху стълбове ... 162

Раздел VI
Разполагане на ВКЛ върху фасади на сгради ... 162

Раздел VII
Изолация ... 164

Раздел VIII
Защита от пренапрежение, заземяване ... 164

Раздел IX
Стълбове ... 164

Раздел X
Пресичания и сближавания на ВКЛ, окачени на стълбове ... 164

Раздел XI
Електрическо оразмеряване на сечението на ВКЛ и защита ... 165

Глава шестнадесета
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V ... 166

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 166

Раздел II
Общи изисквания ... 168

Раздел III
Изчислителни климатични условия ... 171

Раздел IV
Проводници и мълниезащитни въжета ... 178

Раздел V
Разполагане на проводници и мълниезащитни въжета и разстояния между тях ... 184

Раздел VI
Изолация ... 189

Раздел VII
Арматура ... 191

Раздел VIII
Защита от пренапрежения. Заземяване ... 193

Раздел IX
Стълбове ... 198

Раздел X
Преминаване на ВЛ през ненаселени местности ... 205

Раздел XI
Пресичане на водни пространства от въздушни линии ... 208

Раздел XII
Преминаване на ВЛ в населени места ... 210

Раздел XIII
Взаимно пресичане и сближаване на ВЛ ... 212

Раздел XIV
Пресичане и сближаване на ВЛ със съобщителни и сигнални линии ... 216

Раздел XV
Пресичане и сближаване на ВЛ с жп линии ... 222

Раздел XVI
Пресичане и сближаване на ВЛ с пътища ... 225

Раздел XVII
Пресичане и сближаване на ВЛ с тролейбусни и трамвайни линии ... 228

Раздел XVIII
Преминаване на ВЛ по мостове ... 230

Раздел XIX
Преминаване на ВЛ по язовирни стени и диги ... 230

Раздел XX
Пресичане и сближаване на ВЛ с надземни тръбопроводи и въжени линии ... 231

Раздел XXI
Пресичане и сближаване на ВЛ с подземни тръбопроводи ... 234

Раздел XXII
Сближаване на ВЛ с водоохладители ... 236

Раздел XXIII
Сближаване на ВЛ с взриво- и пожароопасни съоръжения ... 237

Раздел XXIV
Сближаване на ВЛ с петролни и газови факли ... 237

Раздел XXV
Сближаване на ВЛ с летища ... 237

Глава седемнадесета
ВЪЗДУШНИ КАБЕЛНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V ... 238

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 238

Раздел II
Общи изисквания ... 239

Раздел III
Изчислителни климатични условия ... 239

Раздел IV
Кабели и носещи въжета за ВКЛ ... 242

Раздел V
Разполагане на кабели от ВКЛ и разстояния между тях ... 244

Раздел VI
Изолация ... 244

Раздел VII
Арматура ... 245

Раздел VIII
Защита от пренапрежения. Заземяване ... 245

Раздел IX
Стълбове ... 246

Раздел X
Преминаване на ВКЛ през ненаселени места ... 247

Раздел XI
Пресичане на водни пространства от ВКЛ ... 248

Раздел XII
Преминаване на ВКЛ през населени места ... 248

Раздел XIII
Взаимни пресичания и сближавания на ВЛ и ВКЛ ... 250

Раздел XIV
Пресичане и сближаване на ВКЛ със съобщителни и сигнални линии ... 250

Раздел XV
Пресичане и сближаване на ВКЛ с жп линии ... 251

Раздел XVI
Пресичане и сближаване на ВКЛ с пътища ... 251

Раздел XVII
Пресичане и сближаване на ВКЛ с тролейбусни и трамвайни линии ... 251

Раздел XVIII
Преминаване на ВКЛ по мостове ... 251

Раздел XIX
Преминаване на ВКЛ по язовирни стени и диги ... 252

Раздел XХ
Пресичания и сближавания на ВКЛ с надземни тръбопроводи, въжени линии и транспортни ленти ... 252

Раздел XXI
Пресичания и сближавания на ВКЛ с подземни тръбопроводи ... 252

Раздел XXII
Сближаване на ВКЛ с водоохладители, взриво- и пожароопасни съоръжения, петролни и газови факли и с летища ... 252

Раздел XXIII
Електрическо оразмеряване на ВКЛ ... 253

Раздел XXIV
Специални изисквания за ВКЛ ... 253

Глава осемнадесета
ВЪЗДУШНИ ЕЛЕКТРОПРОВОДНИ ЛИНИИ С НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V С ИЗОЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ ... 254

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 254

Раздел II
Общи изисквания ... 255

Раздел III
Изчислителни климатични условия ... 255

Раздел IV
Изолирани проводници за ВЛИП ... 258

Раздел V
Разположение на токопроводящите изолирани проводници и разстояния между тях ... 259

Раздел VI
Изолатори ... 260

Раздел VII
Арматура ... 261

Раздел VIII
Защита от пренапрежения. Заземявания ... 262

Раздел IX
Стълбове ... 263

Раздел X
Преминаване на ВЛИП през урегулирани и неурегулирани територии ... 263

Раздел XI
Пресичане на водни пространства от ВЛИП ... 264

Раздел XII
Преминаване на ВЛИП през населени места ... 264

Раздел XIII
Взаимни пресичания и сближавания на ВЛИП с ВЛИП, ВЛ или ВКЛ ... 265

Раздел XIV
Пресичане и сближаване на ВЛИП с инженерни съоръжения ... 267

Раздел XV
Електрическо оразмеряване на ВЛИП ... 268

Раздел XVI
Специални изисквания за ВЛИП ... 268


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ... 269

Глава деветнадесета
ЗАЩИТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ... 269

Раздел I
Област на приложение, определения ... 269

Раздел II
Изисквания към апаратите за защита ... 269

Раздел III
Избор на защитите ... 270

Раздел IV
Места за поставяне на апарати за защита ... 272

Глава двадесета
РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА ... 274

Раздел I
Област на приложение ... 274

Раздел II
Общи изисквания ... 274

Раздел III
Защита на генератори, присъединени непосредствено на събирателни шини ... 285

Раздел IV
Защита на трансформатори, автотрансформатори и шунтиращи реактори ... 292

Раздел V
Защита на блок генератор-трансформатор ... 299

Раздел VI
Защита на въздушни електропроводни и кабелни линии в мрежи с напрежение 2 — 35 kV с малък ток на земно съединение ... 300

Раздел VII
Защита на въздушни електропроводни линии с напрежение 110 — 400 kV и кабелни линии 110 kV в мрежи с голям ток на земно съединение ... 303

Раздел VIII
Защита на шини, обходни и шиносъединителни прекъсвачи ... 307

Раздел IX
Защита на синхронни компенсатори ... 310

Раздел X
Защита на асинхронни и синхронни електрически двигатели с напрежение над 1000 V ... 311

Раздел XI
Защита на асинхронни, синхронни и постояннотокови електрически двигатели с напрежение до 1000 V ... 316

Глава двадесет и първа
АВТОМАТИКА ... 319

Раздел I
Област на приложение ... 319

Раздел II
Автоматично повторно включване ... 320

Раздел III
Автоматично включване на резервното захранване ... 325

Раздел IV
Включване на генератори в паралелна работа ... 326

Раздел V
Автоматично регулиране на напрежението и реактивната мощност ... 328

Раздел VI
Автоматично ограничаване понижаването на честотата ... 330

Раздел VII
Автоматично регулиране на честотата и активната мощност ... 331

Раздел VIII
Делителни автоматики ... 333

Раздел IX
Автоматика за ограничаване понижаването на напрежението ... 334

Раздел X
Автоматика срещу недопустимо повишаване на напрежението ... 334

Раздел XI
Автоматично разтоварване на електроенергийната система при аварийно изключване на големи генераторни мощности ... 335

Раздел XII
Общи изисквания към уредбите за мрежово телеуправление ... 336

Глава двадесет и втора
АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИСПЕЧЕРСКО УПРАВЛЕНИЕ (АСДУ) НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА ... 337

Раздел I
Общи изисквания, определения ... 337

Раздел II
Телекомуникации ... 338

Раздел III
Телемеханика ... 340

Раздел IV
Системи за надеждно електрозахранване ... 341

Раздел V
Информационно управляващи комплекси ... 342

Раздел VI
Общи изисквания за изграждане и съоръжаване на диспечерски центрове и линейно-апаратни зали на електроенергийни обекти ... 343

Глава двадесет и трета
ВТОРИЧНИ ВЕРИГИ ... 344

Раздел I
Област на приложение ... 344

Раздел II
Общи изисквания ... 345

ЧАСТ ПЕТА
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ... 353

Глава двадесет и четвърта
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V ПРОМЕНЛИВ ТОК И ДО 1500 V ПОСТОЯНЕН ТОК ... 353

Раздел I
Област на приложение ... 353

Раздел II
Общи изисквания ... 353

Раздел III
Разполагане на апарати ... 354

Раздел IV
Разполагане на тоководещи части ... 355

Раздел V
Конструкции на разпределителни уредби ... 356

Раздел VI
Закрити разпределителни уредби ... 356

Раздел VII
Открити разпределителни уредби ... 358

Глава двадесет и пета
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ ЗА НАПРЕЖЕНИЕ НАД 1000 V ... 358

Раздел I
Област на приложение, определения ... 358

Раздел II
Общи изисквания ... 360

Раздел III
Открити разпределителни уредби ... 367

Раздел IV
Закрити разпределителни уредби ... 379

Раздел V
Защита от атмосферни пренапрежения ... 391

Раздел VI
Защита срещу комутационни пренапрежения ... 401

Глава двадесет и шеста
ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОЕЖ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПОДСТАНЦИИ ... 402

Глава двадесет и седма
ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОСТОВЕ ... 404

Раздел I
Трансформаторни постове за битови и обществени нужди ... 404

Раздел II
Вътрешноцехови трансформаторни постове ... 406

Раздел III
Стълбови (мачтови) трансформаторни постове ... 407

Глава двадесет и осма
ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ ПОДСТАНЦИИ И УРЕДБИ ... 409

Раздел I
Област на приложения, определения ... 409

Раздел II
Общи изисквания ... 410

Раздел III
Защита на преобразувателните агрегати ... 411

Раздел IV
Разполагане на съоръжения, защитни мероприятия ... 413

Раздел V
Охлаждане на преобразувателите ... 417

Раздел VI
Отопление, вентилация и водоснабдяване ... 418

Раздел VII
Строителна част ... 419

Глава двадесет и девета
СПОМАГАТЕЛНИ УРЕДБИ ... 420

Раздел I
Компресорни уредби ... 420

Раздел II
Маслено стопанство ... 426

Глава тридесета
АКУМУЛАТОРНИ УРЕДБИ ... 428

Раздел I
Област на приложение, определения ... 428

Раздел II
Електрическа част ... 429

Раздел III
Строителна част ... 433

Раздел IV
Санитарно-техническа част ... 435

ЧАСТ ШЕСТА
ЕЛЕКТРОСИЛОВИ УРЕДБИ ... 437

Глава тридесет и първа
ЕЛЕКТРОМАШИННИ ПОМЕЩЕНИЯ ... 437

Раздел I
Област на приложение, определения ... 437

Раздел II
Общи изисквания ... 437

Раздел III
Разполагане и монтаж на електрическите съоръжения ... 438

Раздел IV
Мазане на лагерите на електрически машини ... 441

Раздел V
Вентилация и отопление ... 442

Раздел VI
Строителна част ... 443

Глава тридесет и втора
ГЕНЕРАТОРИ И СИНХРОННИ КОМПЕНСАТОРИ ... 444

Раздел I
Област на приложение ... 444

Раздел II
Общи изисквания ... 445

Раздел III
Охлаждане и мазане ... 446

Раздел IV
Възбудителна система ... 451

Раздел V
Разполагане на генератори и синхронни компенсатори ... 455

Глава тридесет и трета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДВИГАТЕЛИ И КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ ... 456

Раздел I
Област на приложение ... 456

Раздел II
Общи изисквания ... 457

Раздел III
Избор на двигатели ... 458

Раздел IV
Разполагане на двигатели ... 460

Раздел V
Комутационни апарати, управление на двигатели ... 461

Глава тридесет и четвърта
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА КРАНОВЕ ... 464

Раздел I
Област на приложение, определения ... 464

Раздел II
Общи изисквания ... 465

Раздел III
Тролейни линии с напрежение до 1000 V ... 467

Раздел IV
Избор и полагане на проводници и кабели ... 471

Раздел V
Управление, защита и сигнализация ... 473

Раздел VI
Осветление ... 473

Раздел VII
Заземяване и зануляване ... 474

Раздел VIII
Електроснабдяване на кранове с напрежение над 1000 V ... 474

Глава тридесет и пета
ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ ... 476

Раздел I
Област на приложение ... 476

Раздел II
Общи изисквания ... 477

Раздел III
Електрическа инсталация в машинното помещение, шахтата и кабината и електрозахранване на кабината ... 478

Раздел IV
Електроснабдяване на машинните помещения ... 479

Раздел V
Защита на електродвигателите и другите електросъоръжения ... 480

Раздел VI
Осветление ... 481

Раздел VII
Защита срещу индиректен допир ... 482

Глава тридесет и шеста
КОНДЕНЗАТОРНИ УРЕДБИ ... 482

Раздел I
Област на приложение, определения ... 482

Раздел II
Схема на електрически съединения. Избор на съоръжения ... 483

Раздел III
Защита ... 485

Раздел IV
Електрически измервания ... 486

Раздел V
Разполагане на кондензаторни уредби ... 487

ЧАСТ СЕДМА
СПЕЦИФИЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ... 489

Глава тридесет и седма
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ... 489

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 489

Раздел II
Общи изисквания ... 493

Раздел III
Избор на вида на електрическа инсталация, проводници, кабели и начин на полагане ... 497

Раздел IV
Открити електрически инсталации в помещения ... 506

Раздел V
Скрити електрически инсталации в помещения ... 510

Раздел VI
Електрически инсталации в тавански помещения ... 511

Раздел VII
Външни електрически инсталации ... 512

Глава тридесет и осма
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В СГРАДИ ... 514

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 514

Раздел II
Общи изисквания. Електрозахранване ... 516

Раздел III
Разпределителни табла ... 518

Раздел IV
Електрически инсталации и кабелни линии ... 519

Раздел V
Особености при електрообзавеждане на някои помещения ... 523

Раздел VI
Измерване на електрическата енергия ... 527

Раздел VII
Защитни мерки за безопасност ... 528

Глава тридесет и девета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ В КЛУБОВЕ, ЗРЕЛИЩНИ И СПОРТНИ СГРАДИ ... 532

Раздел I
Област на приложение, определения ... 532

Раздел II
Общи изисквания. Електрозахранване ... 533

Раздел III
Електрическо осветление ... 538

Раздел IV
Електрозахранване на технологично обзавеждане ... 539

Раздел V
Полагане на кабели и проводници ... 541

Раздел VI
Защитни мерки за безопасност ... 542

Глава четиридесета
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ ... 543

Раздел I
Област на приложение, общи изисквания ... 543

Раздел II
Захранване на аварийно и евакуационно осветление ... 546

Раздел III
Вътрешно осветление ... 547

Раздел IV
Външно осветление ... 549

Раздел V
Рекламно осветление ... 551

Раздел VI
Изпълнение и защита на мрежи за осветителни уредби ... 553

Раздел VII
Заземяване и зануляване ... 553

Глава четиридесет и първа
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, АРМАТУРА И КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ ... 555

Раздел I
Осветителни тела и арматура ... 555

Раздел II
Комутационни апарати ... 557

Глава четиридесет и втора
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА ОТКРИТИ РУДНИЦИ ... 558

Раздел I
Общи изисквания ... 558

Раздел II
Електроснабдяване ... 559

Глава четиридесет и трета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ В ЗАКРИТИ И ОТКРИТИ ПОЖАРООПАСНИ И ВЗРИВООПАСНИ ЗОНИ ... 561

Раздел I
Общи изисквания ... 561

Раздел II
Общи положения, определения ... 562

Глава четиридесет и четвърта
ЕЛЕКТРОТЕРМИЧНИ УРЕДБИ ... 563

Раздел I
Област на приложение. Определения ... 563

Раздел II
Общи изисквания ... 565

Раздел III
Дъгови пещи (руднотермични и феросплавни) ... 577

Раздел IV
Уредби за индукционно и диелектрично нагряване ... 580

Раздел V
Съпротивителни електропещи ... 582

Раздел VI
Електронно-лъчеви уредби ... 584

Глава четиридесет и пета
ЕЛЕКТРОЗАВАРЪЧНИ УРЕДБИ ... 584

Раздел I
Област на приложения, определения ... 584

Раздел II
Общи изисквания ... 586

Раздел III
Помещения за електрозаваръчни уредби ... 591

Раздел IV
Електрозаваръчни уредби с топене ... 593

Раздел V
Електрозаваръчни уредби с прилагане на налягане ... 597


ЧАСТ ОСМА
ПРЕДАВАТЕЛНО-ПРИЕМНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ... 599

Глава четиридесет и шеста
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 599

Раздел I
Синхронни генератори и компенсатори ... 600

Раздел II
Машини за постоянен ток и колекторни възбудители ... 602

Раздел III
Електродвигатели за променлив ток ... 603

Раздел IV
Силови трансформатори, автотрансформатори и маслени реактори ... 604

Раздел V
Измервателни трансформатори ... 606

Раздел VI
Маломаслени прекъсвачи ... 607

Раздел VII
Въздухоструйни прекъсвачи ... 608

Раздел VIII
Елегазови и вакуумни прекъсвачи ... 609

Раздел IX
Мощностни разединители ... 609

Раздел X
Разединители, отделители и късосъединители ... 610

Раздел XI
Комплектни разпределителни уредби ... 610

Раздел XII
Комплектни екранирани токопроводи, събирателни и свързващи шини ... 611

Раздел XIII
Сухи реактори ... 612

Раздел XIV
Кондензатори ... 612

Раздел XV
Вентилни отводи ... 613

Раздел XVI
Предпазители за напрежение над 1000 V ... 613

Раздел XVII
Изводи и проходни изолатори ... 613

Раздел XVIII
Акумулаторни батерии ... 614

Раздел XIX
Електрически апарати, вторична комутация до 1000 V ... 615

Раздел ХХ
Силови кабелни линии ... 615

Раздел XXI
Въздушни електропроводни линии за напрежение над 1000 V ... 616

Раздел XXII
Трансформаторно масло ... 617

Раздел XXIII
Заземителни уредби ... 617

Раздел XXIV
Електрофилтри ... 618

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 618