10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 6.00 лв.

Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩ ТИП И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ЧАСТ ПЪРВА
БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩ ТИП ... 1

Глава първа
OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 1

Глава трета
КОМПОЗИЦИОННИ РЕШЕНИЯ ... 3

Глава четвърта
КАПАЦИТЕТ НА БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩ ТИП ... 6

Глава пета
ПОЛИКЛИНИКА КЪМ БОЛНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩ ТИП ... 6

Глава шеста
СТАЦИОНАР ... 8

Глава седма
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ... 9

Клинична лаборатория ... 9

Рентгендиагностично отделение ... 10

Отделение за физиотерапия и рехабилитация ... 11

Функционално-диагностични лаборатории ... 12

Радиоизотопна диагностика ... 12

Микробиологична лаборатория ... 13

Операционен блок ... 14

Родилен блок ... 14

Отделение за анестезиология, реанимация и интензивно лечение ... 15

Патологоанатомично отделение ... 16

Глава осма
ЛЕЧЕБНО-СПОМАГАТЕЛНИ ОТДЕЛЕНИЯ ... 17

Приемно отделение и бърза и неотложна медицинска помощ ... 17

Болнична аптека ... 18

Кръвна банка ... 19

Зъботехническа лаборатория ... 19

Глава девета
АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКТОР ... 20

Глава десета
УЧЕБНО-КУЛТУРЕН СЕКТОР ... 21

Глава единадесета
СТОПАНСКО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ ... 21

Хранителен блок ... 21

Централна стерилизация ... 22

Централна пералня ... 23

Дезинфекциозно отделение ... 23

Други звена ... 24ЧАСТ ВТОРА
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ... 25

Глава дванадесета
КОМПОЗИЦИОННИ РЕШЕНИЯ ... 25

Глава тринадесета
КАПАЦИТЕТ НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ... 25

Глава четиринадесета
ПРОЕКТИРАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ЕДИНИЦИ ... 27

Поликлиника за възрастни ... 27

Детска поликлиника ... 27

Детска консултация ... 27

Стоматология ... 27

Лечебно-диагностични отделения ... 28

Лечебно-спомагателни отделения ... 28

Аптека ... 29

Административен и културно-обществен сектор ... 29

Стопанско обслужване ... 29ЧАСТ ТРЕТА
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ ... 29

Глава петнадесета
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ... 29

Глава шестнадесета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ ... 31

Електрозахранване и електрически товари ... 31

Изкуствено осветление и облъчвателни уредби ... 34

Разпределителни електрически табла и проводникови връзки ... 36

Слаботокови инсталации ... 37

Глава седемнадесета
ВОДОПРОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ ... 40

Глава осемнадесета
ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ... 43

Общи изисквания ... 43

Отоплителни инсталации ... 43

Вентилационни инсталации ... 44

Климатични инсталации ... 48

Глава деветнадесета ... 48

ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ... 48

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 51


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. МИНИМАЛНИ ПЛОЩНИ НОРМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КЛЕТКИ НА ПОЛИКЛИНИКАТА ... 52

2. МИНИМАЛНИ ПЛОЩНИ НОРМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КЛЕТКИ НА СТАЦИОНАРА ... 54

3. МИНИМАЛНИ ПЛОЩНИ НОРМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КЛЕТКИ НА ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ... 56

4. МИНИМАЛНИ ПЛОЩНИ НОРМИ ЗА ЛЕЧЕБНО-СПОМАГАТЕЛНИТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ... 63

5. МИНИМАЛНИ ПЛОЩНИ НОРМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КЛЕТКИ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКТОР ... 66

6. МИНИМАЛНИ ПЛОЩНИ НОРМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КЛЕТКИ НА УЧЕБНО-КУЛТУРНИЯ СЕКТОР ... 67

7. МИНИМАЛНИ ПЛОЩНИ НОРМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КЛЕТКИ НА СЛУЖБИТЕ ЗА СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ ... 68

8. КАТЕГОРИИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ... 72

9. I. СПЕЦИФИЧНИ ИНСТАЛИРАНИ МОЩНОСТИ ЗА БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩ ТИП ... 74

II. СПЕЦИФИЧНИ ИНСТАЛИРАНИ МОЩНОСТИ ЗА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ... 75

10. СТОЙНОСТИ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ НА ТЪРСЕНЕ ЗА ХАРАКТЕРНАТА ГРУПА ПОТРЕБИТЕЛИ Кi ... 76

11. УЕДРЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ОРИЕНТИРОВЪЧНО ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТОВАРИ ... 79

12. СТОЙНОСТИ НА ИЗЧИСЛИТЕЛНИЯ КОЕФИЦИЕНТ ЗА МОЩНОСТ cos ф ЗА ХАРАКТЕРНИТЕ ГРУПИ ЕЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛИ ... 80

13. НОРМИ ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ОТ ОБЩ ТИП И АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ... 81

14. ОПТИМАЛЕН БРОЙ НА ИЗЛАЗНИТЕ ТОЧКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ КИСЛОРОД ... 86

15. ИЗЛАЗНИ ТОЧКИ ЗА АСПИРАЦИЯ (ВАКУУМ) В ПОМЕЩЕНИЯТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ ... 88