10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 15.00 лв.

Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия - 2016

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

ЧАСТ ВТОРА
ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ... 4

Глава първа
КЛАСИФИКАЦИЯ ... 4

Глава втора
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ ... 4

ЧАСТ ТРЕТА
ТОПЛОПРЕНОСНИ МРЕЖИ ЗА ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ... 7

Глава трета
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ ... 7

Раздел I
Общи положения ... 7

Раздел II
Избор на топлоносител ... 8

Раздел III
Схеми на топлопреносните мрежи ... 10

Раздел IV
Резервоари за акумулиране на гореща вода ... 12

Раздел V
Топлопреносни мрежи с топлоносител пара. Основни изисквания към кондензопроводите ... 13

Раздел VI
Хидравлично оразмеряване и режим на работа на топлопреносните мрежи ... 14

Глава четвърта
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛОПРЕНОСНИТЕ МРЕЖИ ... 18

Раздел I
Трасе и начин на полагане на топлопроводите ... 18

Раздел II
Конструкция на топлопроводите ... 20

Раздел III
Топлоизолация ... 29

Раздел IV
Строителни конструкции ... 31

Раздел V
Защита на топлопроводите от корозия ... 33

Глава пета
АБОНАТНИ СТАНЦИИ ... 36

Раздел I
Определения и регулиране ... 36

Раздел II
Защита, автоматичен контрол и управление ... 39

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ, ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ ... 45

Глава шеста
ОБЩИ ПРАВИЛА И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ НА СГРАДИ ... 45

Раздел I
Общи правила при проектиране на системи за отопление, вентилация и климатизация на сгради ... 45

Раздел II
Основни изисквания при проектирането на системи за отопление, вентилация и климатизация на сгради ... 48

Глава седма
КЛИМАТИЧНИ ДАННИ ЗА ВЪНШНИЯ ВЪЗДУХ И ПАРАМЕТРИ НА МИКРОКЛИМАТА ... 51

Раздел I
Климатични данни за външния въздух ... 51

Раздел II
Параметри на микроклимата ... 51

Глава осма
ТОПЛИНЕН ТОВАР ... 52

Раздел I
Отоплителен товар ... 52

Раздел II
Сух охладителен товар ... 52

Раздел III
Влажностен товар ... 53

Раздел IV
Вредни газове, прах и пари ... 54

Глава девета
СИСТЕМИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ... 54

Раздел I
Общи изисквания ... 54

Раздел II
Отоплителни тела ... 58

Раздел III
Тръбна мрежа ... 59

Раздел IV
Двутръбни вертикални отоплителни инсталации ... 63

Раздел V
Комбинирани хоризонтални отоплителни инсталации ... 64

Раздел VI
Лъчисти отоплителни инсталации ... 65

Раздел VII
Централни парни отоплителни инсталации ... 68

Раздел VIII
Осигуряване на отоплителните инсталации ... 69

Глава десета
СИСТЕМИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ ... 70

Раздел I
Общи изисквания ... 70

Раздел II
Естествена вентилация ... 73

Раздел III
Механична вентилация ... 75

Раздел IV
Въздушни душове и завеси ... 78

Раздел V
Местна смукателна вентилация ... 79

Раздел VI
Климатизиране на въздуха ... 84

Раздел VII
Пречистване на въздуха от прах ... 85

Раздел VIII
Въздухопроводи ... 86

Глава единадесета
ЗАЩИТА ОТ ШУМ И ВИБРАЦИИ ... 87

Глава дванадесета
КОНТРОЛ И АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ ... 89

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 93

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 95

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ... 96

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Определяне на изчислителните разходи на топлоносителя при различни топлинни консумации ... 97

2. Качества на водата за подхранване на топлопреносни мрежи с топлоносител вода ... 106

3. Минимални разстояния (хоризонтални и вертикални) между надземно положени топлопроводи и други съоръжения ... 107

4. Избор на дренажни устройства в зависимост от диаметъра на основния топлопровод ... 108
Избор на обезвъздушителни устройства в зависимост от диаметъра на основния топлопровод ... 108

5. Диаметри на щуцерите със спирателна арматура при пусков дренаж в зависимост от диаметъра на паропровода ... 109

6. Диаметри на щуцерите с глухи фланци и кондензни гърнета за постоянно дрениране в зависимост от диаметъра на паропровода ... 109

7. Примерни стойности на коефициента на топлопроводност на почвата при дълбочина 1,5 m и температура +5°С ... 110

8. Примерни стойности на коефициента на топлоотдаване αo във W/m2 °К от повърхността на топлоизолационната конструкция към околния въздух ... 111

9. Категории за качество на обитаемата среда ... 112

10. Допустима вертикална температурна разлика на въздуха между главата и глезените (1,1 и 0,1 m над пода) по БДС CR 1752 ... 113
Допустими граници за температурата на пода по БДС CR 1752 ... 113
Допустима температурна асиметрия при облъчване по БДС CR 1752 ... 113

11. Климатични изчислителни параметри на външния въздух ... 114
Изчислителни параметри на външния въздух за отоплителни, вентилационни и климатични инсталации ... 114

12. Изчислителни параметри на микроклимата в общественообслужващи и жилищни сгради по БДС CR 1752 и БДС EN 15251 ... 121
Изчислителни параметри на микроклимата в производствени предприятия по БДС 14776 ... 124

13. Максимални допустими скорости на топлоносителя ... 125

14. Гранична плътност (интензитет) на топлинния поток ... 125

15. Минимално налягане на парата ... 125

16. Топлинна мощност на кондензопроводите ... 126

17. Препоръчителни височини на аерираните помещения ... 126

18. Необходим дебит пресен въздух на човек ... 127

19. Дебит на изсмуквания въздух от спомагателни и обслужващи помещения ... 127

20. Класификация на филтрите по БДС EN 779 ... 128

21. Препоръчителни и максимално допустими скорости на въздуха ... 129

22. Максимално допустими скорости на въздуха за високоскоростни вентилационни и климатични инсталации ... 130

23. Скорости на въздуха във въздухопроводите на местни смукателни обезпрашителни инсталации ... 130

24. Методика за изчисляване на отоплителен товар на сгради ... 131

25. Методика за изчисляване на сух охладителен товар на сгради ... 178

26. Mетодика за изчисляване на влажностен товар ... 234

27. Mетодика за изчисляване на отделяните опасни вещества ... 239

28. Правила за разполагане на отворите за засмукване на пресен въздух и на отворите за изхвърляне на отработения въздух (по БДС EN 13779:2007) ... 247