10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 8.20 лв.

Наредба № 7 за енергийна ефективност на сгради - 2017

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
ИЗРАЗЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ.
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
НОРМИ И ПРАВИЛА ПРИ ОЦЕНКА НА ГОДИШНИЯ РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ В СГРАДИ

Раздел I
Начини на изразяване на техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите.
Основни показатели за енергийна ефективност на сградите ... 7

Раздел II
Изисквания при проектиране на нови сгради и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи сгради ... 13

Глава трета
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГОУСТОЙЧИВОСТ, ВЪЗДУХОПРОПУСКЛИВОСТ И ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ ... 22

Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ ... 25

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 34

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 38

Наредби за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Преходни и заключителни разпоредби ... 39

Заключителна разпоредба ... 40

Преходна разпоредба ... 40

Заключителна разпоредба ... 40

Заключителна разпоредба ... 41

Допълнителна разпоредба ... 41

Преходни и заключителни разпоредби ... 41


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Списък на стандартите и основни означения ... 43

2. приложение 2 към чл. 4, ал. 2 ... 46

3. МЕТОДИКА за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради ... 60

4. Информационно приложение към чл.10а, ал. 3, т. 3
Табл. 1: Топлофизични характеристики на строителни продукти (материали) ... 109
Табл. 2: Изчислителни и максимално допустими стойности на влажността на строителни продукти (материали) ... 114

4а. Преобразуване на съществуващи стойности на коефициента на топлопроводност ... 115

5. (Отменено)

6. Изчисляване на ограждащите конструкции и елементи на влажностен режим (евентуален кондензационен пад) ... 126

7. Към чл. 19, ал 2 ... 136

8. Оценка на действителната защита на остъклена фасада от слънчево греене ... 140

9. Изчисляване на икономическата ефективност и ефикасност за жизнения цикъл на технически решения за съхранение на енергията в сгради ... 142

10. Скала на класовете на енергопотребление за видовете категории сгради ... 145

11. Метод за изчисляване на количеството топлина от преобразуване на слънчевата енергия при загряване на вода за битови нужди ... 147