10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 10.00 лв.

Наредба № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии - 2019

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА ... 7

Раздел I
Планиране на уличната мрежа ... 7

Раздел II
Планиране на системата за обществен транспорт за превоз на пътници ... 11

Раздел III
Планиране на системата за пешеходно движение ... 15

Раздел IV
Планиране на системата за велосипедно движение ... 18

Раздел V
Планиране на системата за паркиране и гариране ... 20

Раздел VI
Планиране на системата на обекти и съоръжения на транспорта ... 23

Глава трета
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЕШЕХОДНО И ВЕЛОСИПЕДНО ДВИЖЕНИЕ ... 25

Раздел I
Норми за проектиране на пешеходни пространства ... 25

Раздел II
Норми за проектиране на велосипедни трасета и велосипедни паркинги ... 26

Глава четвърта
НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА УЛИЦИ ... 29

Раздел I
Общи положения ... 29

Раздел II
Пространствени елементи на улицата. Ситуация и надлъжен профил ... 32

Раздел III
Пространствени елементи на улицата. Напречен профил ... 34

Раздел IV
Улични кръстовища и възли ... 39

Раздел V
Места за паркиране в уличното пространство ... 53

Раздел VI
Пешеходни и велосипедни пресичания ... 54

Раздел VІІ
Съоръжения на обществения транспорт за пътнически превози ... 57

Раздел VІІІ
Тупикови улици и обръщачи ... 63

Раздел IX
Бензиностанции и газостанции ... 64

Раздел X
Гаражни рампи ... 65

Раздел XI
Норми за проектиране на зарядни точки за ЕПС ... 67

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 68

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 70

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (Обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.; попр., бр. 15 от 2018 г.) Преходни и заключителни разпоредби ... 71

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Коефициенти на приравняване ... 72

2. Функционални и транспортни характеристики на улиците ... 73

3. Класификация на велосипедни трасета ... 76

4. Велосипедни паркинги ... 76

5. Необходим брой на местата за паркиране и гариране ... 79

6. Пешеходно движение. Оразмерителни широчини на лентата за пешеходно движение ... 83

7. Приложение № 7 към чл. 61 и чл. 65, ал. 1 ... 85

8. Проектни елементи за велоалеи ... 93

9. Велосипедна и пешеходна алея, лента в район на спирки ... 95

10. Стоплиния за велосипедни ленти при кръстовища ... 97

11. Приложение № 11 към чл. 69 ... 100

12. Параметри за велосипедни паркинги ... 100

13. Технически характеристики на улици по класове ... 102

14. Гранични стойности на проектните елементи (главни, събирателни и обслужващи улици при ограничения от съществуващо застрояване) ... 103

15. Оразмеряване на пътни платна и разстояния за сигурност ... 104

16. Типизирани напречни профили ... 108

17. Елементи на двулентови двупосочни улични платна ... 120

18. Подлези и надлези, рампи и стълби ... 122

19. Примери ... 123

20. Приложимост на различни типове улични кръстовища ... 125

21. Елементи на светофарно регулирани кръстовища ... 127

22. Височина на бордюри ... 128

23. Определяне на необходимост от обособена лента за ляво завиване (при кръстовища, регулирани със знаци за предимство по главното направление) ... 133

24. Оформление на пътното платно ... 133

25. Кръгови кръстовища ... 135

26. Варианти за оформлението на лентите за престрояване и завиване (при двулентов напречен профил за двупосочно движение и съпътстващи лента за паркиране, велосипедна алея и спирка на обществения транспорт за превоз на пътници (ОТПП) при кръстовища със светлинно регулиране) ... 140

27. Оформяне на ленти за автомобилни обръщачи ... 145

28. Полета на видимост ... 145

29. Необходими разстояния за спиране ... 146

30. Размери за паркиране ... 148

31. Понижения на бордюрните линии ... 150

32. Приложение № 32 към чл. 128 ... 151

33. Спирки ... 153

34. Геометрични елементи на автомобилните обръщачи ... 155

35. Гаражни рампи ... 158