10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 7.80 лв.

Наредба № 4 - мълниезащита

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
КЛАСИФИКАЦИИ ... 5

Глава трета
ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ ПО КАТЕГОРИЯ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Раздел I
Общи изисквания ... 8

Раздел II
Мълниезащита на сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита ... 12

Раздел III
Мълниезащита на сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита ... 20

Раздел IV
Мълниезащита на сгради и външни съоръжения от трета категория на мълниезащита ... 25

Раздел V
Мълниезащитни зони ... 27

Раздел VI
Проектиране на мълниеприемници ... 36

Раздел VII
Проектиране на токоотводи ... 37

Раздел VIII
Проектиране на заземители ... 39

Раздел IX
Защита от корозия ... 41

Глава четвърта
ПРОЕКТИРАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТА С КОНВЕНЦИАЛНИ МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ ПО НИВО НА МЪЛНИЕЗАЩИТА

Раздел I
Общи положения ... 44

Раздел II
Оценка на риска и избор на ниво на мълниезащита ... 45

Раздел III
Мълниезащитни зони ... 52

Раздел IV
Общи правила за проектиране ... 63

Раздел V
Проектиране на мълниеприемници ... 66

Раздел VI
Проектиране на токоотводи ... 68

Раздел VII
Проектиране на заземители ... 72

Раздел VIII
Използване на конструктивни елементи от стоманобетон за целите на мълниезащитата ... 77

Раздел IX
Вътрешна мълниезащита ... 77

Глава пета
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВЪНШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА С МЪЛНИЕПРИЕМНИЦИ С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ

Раздел I
Общи положения ... 81

Раздел II
Мълниезащитна зона на мълниеприемник с изпреварващо действие ... 83

Раздел III
Проектиране на токоотводи и заземители при мълниеприемници с изпреварващо действие ... 86

Глава шеста
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ УРЕДБИ ... 87

Глава седма
ПОДДЪРЖАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНИТЕ УРЕДБИ ... 89

ДопълнителнА разпоредбА ... 90

Преходни и Заключителни разпоредби ... 94


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Данни за мълниеносната дейност ... 95

2. Карта за райониране на територията на страната в зависимост от интензивността на мълниеносната дейност в часове за година ... 98

3. Използвани материали, форма и минимални размери на проводници за мълниеприемници — проводници и пръти, на проводници за токоотводи и на заземителни електроди ... 99

4. Опростена процедура за изчисляване на риска от мълнии ... 103
А. Оценка на средногодишния брой n на опасните събития ... 107
Б. Оценка на вероятността за вреди по сгради и външни съоръжения ... 109
В. Оценка на загубите L в сгради и външни съоръжения ... 110
Г. Практически пример ... 112

5. Минимално защитно разстояние при изолирана мълниезащитна уредба ... 114