10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
предстои преиздаване

Наредба № 1 за проектиране изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ ... 5

Раздел I
Електрическо захранване ... 5

Раздел II
Външни въздействия ... 6

Раздел III
Съвместимост ... 22

Раздел IV
Пригодност за поддържане ... 22

Глава трета
ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ... 23

Раздел I
Защита срещу поражения от електрически ток ... 23

Раздел II
Защита срещу топлинни въздействия ... 24

Раздел III
Защита срещу свръхтокове ... 24

Раздел IV
Защита срещу пренапрежения, спадове на напрежения и електромагнитни въздействия ... 25

Глава четвърта
ПРОЕКТИРАНЕ ... 26

Глава пета
ИЗГРАЖДАНЕ И НАЧАЛНА ПРОВЕРКА ... 30

Глава шеста
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ... 36

Глава седма
ПОДДРЪЖКА И ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ ... 38

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 39

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 42


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Защита срещу поражения от електрически ток ... 43

2. Защита срещу топлинни въздействия ... 64

3. Защита срещу свръхтокове ... 67

4. Защита срещу пренапрежения от атмосферен или комутационен произход ... 71

5. Защита при спадане на напрежението ... 77

6. Защита чрез разединяване и изключване ... 77

7. Заземителни уредби, защитни проводници и проводници за защитно изравняване на потенциалите ... 81