10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.50 лв.

Наредба № 2 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

Раздел I
Издаване на разрешителни за заустване ... 5

Раздел II
Изменение, продължаване, прекратяване и отнемане на разрешителни за заустване ... 14

Раздел III
Контрол по изпълнение на условията в разрешителните за заустване ... 16

Раздел IV
Регистри на разрешителните за заустване ... 18

Глава трета
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СРОКОВЕ ЗА ТЯХНОТО ДОСТИГАНЕ И ЧЕСТОТА НА ПРОБОВЗЕМАНЕ ... 19

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА И ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ... 22

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 22

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 24

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води ... 26

2. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води ... 29

3. Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води ... 34

4. Категории промишлени дейности ... 39