10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.00 лв.

Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите - 2016

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ

Раздел I
Обхват и съдържание на техническия паспорт на строежа ... 3

Раздел II
Ред за съставяне на техническия паспорт ... 7
Технически паспорт на нов строеж ... 8
Технически паспорт на съществуващ строеж ... 8

Раздел III
Ред за предоставяне, регистриране, съхраняване и актуализация на техническия паспорт на строежа ... 9

Раздел IV
Енергиен паспорт на сграда ... 10

Глава трета
ОБСЛЕДВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СТРОЕЖИ ... 10

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 12

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 13

ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите ... 15


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Технически паспорт ... 15

Енергиен паспорт ... 21