10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 11.90 лв.

Наредба № РД-02-20-2 за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

ЧАСТ ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТЪПНАТА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ... 7

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 7

Глава втора ... 12
ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА ... 12

Глава трета
КРЪСТОВИЩА ... 24

Глава четвърта
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ НИВА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ... 32

Глава пета
ДОСТЪПНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ ... 40

Глава шеста
СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ... 44

Глава седма
ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА ... 47

Глава осма
ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЧРЕЗ ТЕКСТ, ЗНАЦИ И СИМВОЛИ ... 57

ЧАСТ ТРЕТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТЪПНАТА СРЕДА В СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ... 59

Глава девета ... 59
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 59

Глава десета
ВХОДНИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА ... 63

Глава единадесета
ПОМЕЩЕНИЯ И ПРОСТРАНСТВА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ... 80

Раздел I
Изисквания към помещенията и пространствата за общо ползване в сгради и самостоятелни обекти за обществено обслужване ... 80

Раздел II
Специфични изисквания към сградите, съоръженията и обектите за обществено обслужване ... 85

Раздел III
Изисквания към помещенията и пространствата за общо ползване в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение ... 97

Глава дванадесета
САНИТАРНО-ХИГИЕННИ И СПОМАГАТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДИ И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ И В ПРОИЗВОДСТВЕНИ СГРАДИ ... 98

Глава тринадесета
ЖИЛИЩА В НОВИ МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ СГРАДИ СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ... 103

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 105

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 108

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Примерна оценка на достъпността на елементите на достъпната среда в урбанизирана територия (информационно приложение) ... 109

2. Примерна оценка на достъпната среда в сграда, самостоятелен обект или съоръжение за обществено обслужване (информационно приложение) ... 122

3. Контраст и осветление на повърхностите ... 142

4. Изисквания към жилищните, спомагателните и обслужващите помещения за жилища със завишени изисквания по отношение на достъпността ... 145