10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
предстои преиздаване

Наредба 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

ЧАСТ ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ... 3

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 3

Глава втора
ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА ... 8

Глава трета
КРЪСТОВИЩА ... 12

Глава четвърта
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ НИВА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ ... 14

Глава пета ... 19
ДОСТЪПНИ МЕСТА ЗА ПАРКИРАНЕ ... 19

Глава шеста ... 22
СПИРКИ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ОТ РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ... 22

Глава седма ... 23
ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО НА ДОСТЪПНАТА СРЕДА ... 23

ЧАСТ ТРЕТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТЕХНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ... 30

Глава осма
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 30

Глава девета
ВХОДНИ И КОМУНИКАЦИОННИ ПРОСТРАНСТВА ... 31

Глава десета
ПОМЕЩЕНИЯ И ПРОСТРАНСТВА ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ... 42

Раздел I
Изисквания към помещенията и пространствата за общо ползване в обществени сгради ... 42

Раздел II
Изисквания към помещенията и пространствата за общо ползване в жилищни сгради ... 52

Глава единадесета
САНИТАРНО-ХИГИЕННИ И ДРУГИ СПОМАГАТЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ ... 53

Глава дванадесета
ЖИЛИЩА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ... 57

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 61

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 63

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Контраст и осветление на повърхностите ... 64

2. Изисквания към жилищните, спомагателните и обслужващите помещения ... 67

НАРЕДБА ЗА ОТМЕНЯНЕ НА НАРЕДБА № 6 от 2003 г. ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ... 74