10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 5.00 лв.

Наредба № РД-02-20-1 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ... 1

Глава втора
НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЛАГАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ ... 5

Глава трета
ОПРАВОМОЩАВАНЕ И НОТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ... 10

Глава четвърта
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯТА НА ЛИЦАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ... 16

Глава пета
ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО ... 17

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 19

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 20

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Декларация за характеристиките на строителен продукт ... 22

2. Процедура за издаване на разрешения на лица за оценяване на строителни продукти и за упражняване на контрол върху дейността им ... 24

Образец 1: З А Я В Л Е Н И Е за откриване на процедура за издаване/разширяване/ ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване на строителни продукти съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и/или** за нотификация съгласно чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета ... 36

Приложение № 1 към образец 1 ... 38

Приложение № 2 към образец 1 ... 38

Образец 2: З А Я В Л Е Н И Е за откриване на процедура за издаване/разширяване/ ограничаване/актуализиране/преиздаване на разрешение за издаване на българско техническо одобрение и европейска техническа оценка на строителните продукти съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и/или за нотификация съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета ... 39

Приложение № 1 към образец 2 ... 40

Приложение № 2 към образец 2 ... 41

Образец 3: Списък на персонала и справка за професионалния опит и техническата му компетентност (за сертификация и/или за изпитване и/или за издаване на техническа оценка и/или одобрение) по т. 2.1, буква „в” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ, чл. 43, параграф 6, буква „а” и чл. 43, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 42

Образец 4 Приложение № 1 към образец 4: Справка за оценяваните продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 43

Приложение № 2 към образец 4: Справка за оценяваните продукти за съответствие с националните изисквания по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ ... 44

Образец 5
Приложение № 1 към образец 5: Справка за техническите средства извън обхвата на акредитация съгласно т. 2.1, буква „д” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл. 43, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 45

Приложение № 2 към образец 5: Справка за техническите средства извън обхвата на акредитация съгласно т. 2.1, буква „д” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ, с които се извършва изпитване на типа на строителния продукт при оценяване за съответствие с националните изисквания по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ ... 45

Образец 6
Приложение № 1 към образец 6: ДЕКЛАРАЦИЯ от персонала по т. 2.1, буква „е” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл. 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 46

Приложение № 2 към образец 6: ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководния персонал по т. 2.1, буква „е” съгласно процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл. 43, параграфи 3, 4, 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 47

Образец 7
Приложение № 1 към образец 7: Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи, свързани с оценяване на строителните продукти по системи 1, 1+ и 2+ по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 49

Приложение № 2 към образец 7: Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи, свързани с оценяване на строителните продукти за съответствие с националните изисквания ... 49

Приложение № 3 към образец 7: Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи, свързани с издаване на европейска техническа оценка ... 50

Приложение № 4 към образец 7: Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за изпълнението на задачи, свързани с издаване на българско техническо одобрение, съгласно т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ по продуктови области ... 51

Образец 8
Приложение № 1 към образец 8: Списък на техническите спецификации, съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ, чл. 17, параграф 3 и чл. 43, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 305/2011 за оценяване на продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 52

Приложение № 2 към образец 8: Списък на техническите спецификации, съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ за оценяване на строителни продукти за съответствие с националните изисквания ... 52

Приложение № 3 към образец 8: Списък на техническите спецификации, съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ и чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 за издаване на европейски технически оценки на продукти от заявения обхват по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 ... 53

Приложение № 4 към образец 8: Списък на техническите спецификации, съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от НУРВСПСРБ за издаване на българско техническо одобрение ... 53

Образец 9: Образци за кандидатите за нотифициране пред Европейската комисия ... 54

3. Приложение № 3 към чл. 18, ал. 3: Разрешения от МРРБ и списъци — образци ... 64