10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 6.00 лв.

ОВОС - Наредби за оценка на въздействието върху околната среда

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
УВЕДОМЯВАНЕ. ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ... 5

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС ... 12

Глава четвърта
ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС ... 16

Глава пета
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС ... 19

Глава шеста
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ... 22

Глава седма
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА ОТ РЕШЕНИЕТО ПО ОВОС И ОТ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС ... 24

Глава осма
ПРОЦЕДУРА ЗА ОВОС В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ ... 26

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 29

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 29

ПМС № 302 от 30.12.2005 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС № 59 от 2003 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 30

ПМС № 65 от 8.04.2010 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, приета с ПМС № 59 от 2003 г.. ... 30

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 30


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. (Отм. — ДВ, бр. 29 от 2010 г.) ... 31

2. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС ... 31

2а. Образец на план за изпълнение на мерките ... 33

3. Образец на обява за среща за обществено обсъждане ... 34

4. (Oтм. — ДВ, бр. 29 от 2010 г.) ... 34НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 35

Глава втора
ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА И ОБХВАТА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ... 39

Глава трета
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ... 44

Глава четвърта
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ОТРАЗЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЯХ ... 46

Глава пета
ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ... 50

Глава шеста
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА/ПРОГРАМАТА ... 54

Глава седма
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ ... 55

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 57

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 57

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Планове и програми, за които извършването на екологична оценка е задължително ... 59

2. Планове или програми, за които се преценява необходимостта от екологична оценка ... 60НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНИТЕ, РЕГИОНАЛНИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТ-
ВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ И ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ


Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 63

Глава втора
ЗАДАНИЕ ЗА ОВОС ... 65

Глава трета
ДОКЛАД ЗА ОВОС ... 66

Глава четвърта
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС ... 67

Глава пета
РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ... 68

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 69

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Структура на доклад за ОВОС за планове и програми ... 70

2. Образци на решение по ОВОС ... 71