10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
предстои преиздаване

Закон за опазване на околната среда

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Приложно поле и обхват на закона ... 1

Раздел II
Държавна политика и органи за управление на околната среда ... 3

Глава втора
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ... 8

Глава трета
ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Раздел I
Общи условия ... 13

Раздел II
Опазване и използване на водите и водните обекти ... 14

Раздел III
Опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите ... 15

Раздел IV
Опазване и ползване на земните недра ... 17

Раздел V
Опазване и ползване на биологичното разнообразие ... 18

Раздел VI
Опазване на атмосферния въздух ... 18

Раздел VII
Управление на отпадъците ... 19

Раздел VIII
Опазване на околната среда от замърсяване с азбест и живак ... 20

Глава четвърта
ИКОНОМИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ... 21

Глава пета
СТРАТЕГИИ И ПРОГРАМИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ... 31

Глава шеста
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Раздел I
Общи разпоредби ... 34

Раздел II
Екологична оценка на планове и програми ... 37

Раздел III
Оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения ... 42

Глава седма
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

Раздел I
Предотвратяване на големи аварии ... 52

Раздел II
Комплексни разрешителни ... 66

Раздел III
Схеми за подобряване на резултатите в опазване на околната среда ... 80

Раздел IV
Международна търговия с ПЕЕ и Национална схема за зелени инвестиции ... 96

Глава осма
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ... 101

Глава девета
КОНТРОЛ

Раздел I
Общи условия ... 103

Раздел II
Превантивен контрол ... 104

Раздел III
Текущ и последващ контрол ... 105

Глава десета
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ... 110

Глава единадесета
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ... 115

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 116

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 131


ЗИД ЗООС
Допълнителни разпоредби ... 138

Преходни и заключителни разпоредби ... 138

ЗИД ЗООС
Преходни и заключителни разпоредби ... 140

ЗИД ЗООС
Допълнителни разпоредби ... 140

ЗИД ЗООС
Преходни и заключителни разпоредби ... 141

ЗИД ЗООС
Преходни и заключителни разпоредби ... 141

ЗИД ЗООС
Преходни и заключителни разпоредби ... 141

ЗИД ЗООС
Преходни и заключителни разпоредби ... 142

ЗИД ЗООС
Преходни и заключителни разпоредби ... 143

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 ... 145

2. Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ... 150

3. Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ... 155

4. Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 ... 166

5. Критерии за голяма авария ... 172

6. Приложение № 6 към чл. 131а, ал. 4 ... 174

7. Приложение № 7 към чл. 131и, ал. 5 ... 175

8. Списък на основните групи замърсяващи вещества, които трябва да се вземат предвид при определянето на допустими емисионни стойности и/или индивидуални емисионни ограничения ... 179