10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 5.00 лв.

Възобновяеми енергийни източници

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ... 4

Глава трета
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ. СТАТИСТИЧЕСКИ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ И СЪВМЕСТНИ СХЕМИ

Раздел І
Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници ... 12

Раздел ІІ
Статистически прехвърляния, съвместни проекти и съвместни схеми ... 17

Глава четвърта
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Раздел I
Общи разпоредби ... 19

Раздел II
Присъединяване на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници ... 25

Раздел IІІ
Изкупуване, пренос и разпределение на електрическата енергия от възобновяеми източници ... 32

Раздел ІV
Гаранции за произход на енергията от възобновяеми източници ... 37

Раздел V
Такса за производство на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия ... 39

Глава пета
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА БИОГОРИВА И ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В ТРАНСПОРТА И НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОТ БИОМАСА

Раздел I
Общи положения ... 40

Раздел II
Потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и на течни горива от биомаса ... 44

Раздел IІІ
Изисквания за качеството, контрола и пускането на пазара на биогоривата и техните смеси и на течните горива от биомаса ... 45

Глава шеста
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКЛАДВАНЕ ... 47

Глава седма
КОНТРОЛ. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 49

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 55

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 61

Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници ... 72

Заключителна разпоредба към Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници ... 75