10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.50 лв.

Наредба 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАРЕДБА № 13 ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА ... 1

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 10

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 12


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда ... 13

2. Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект ... 45

3. Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба ... 48