10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.50 лв.

НАРЕДБА № РД-02-20-6 за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ ... 4

Глава трета
ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ВЛАГАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СТРОЕЖИТЕ ... 4

Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИЗИЧЕСКИТЕ БАРИЕРИ

Раздел I
Огради и оградни съоръжения ... 6

Раздел ІІ
Врати, прозорци, капаци, решетки и защитно остъкляване ... 9

Раздел ІІІ
Заключващи устройства ... 10

Раздел ІV
Хранилища за ценности ... 11

Глава пета
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОХРАНИТЕЛНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ... 12

Глава шеста
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА И СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ДОСТЪП ... 13

Глава седма
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АЛАРМЕНИТЕ СИСТЕМИ ... 14

Глава осма
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА ... 15

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 16

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 19

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Елементи и продукти за защита според КФС на строежите ... 21
2. Класификатор на строежите по КФС ... 26
3. Приложими стандарти за продуктите, влагани в елементите за физическа защита на строежите ... 33