10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 7.00 лв.

Закон за енергийната ефективност

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Раздел I
Органи за управление ... 4

Раздел II
Цели за енергийна ефективност ... 12

Раздел III
Национална стратегия, национални планове и програми ... 19

Глава трета
ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ

Раздел I
Дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност ... 21

Раздел II
Обследване и сертифициране на сгради ... 24

Раздел IІІ
Проверка за енергийна ефективност на отоплителни инсталации с водогрейни котли и климатични инсталации в сгради ... 34

Раздел IV
Обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление ... 36

Раздел V
Управление потреблението на енергия ... 40

Раздел VI
Предоставяне на енергийноефективни услуги ... 41

Раздел VII
Разполагаемост и достъпност на информацията ... 43

Глава четвърта
СХЕМИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Раздел I
Видове схеми ... 45

Раздел II
Договори с гарантиран резултат ... 46

Раздел III
Удостоверения за енергийни спестявания ... 48

Раздел IV
Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” ... 49

Глава пета
КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ... 54

Глава шеста
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 57

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 59

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 64

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност
Преходни и заключителни разпоредби ... 78