10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 4.50 лв.

Закон за кадастъра и имотния регистър

СЪДЪРЖАНИЕ:

Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Част втора
КАДАСТЪР

Глава първа
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ... 4

Глава втора
ЛИЦА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР ... 6

Глава трета
СЪДЪРЖАНИЕ НА КАДАСТЪРА ... 9

Глава четвърта
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАРТИ, РЕГИСТРИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАДАСТРАЛНИ ДАННИ ... 12

Глава пета
СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ ... 13

Глава шеста
ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ ... 20

Глава седма
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАДАСТРАЛНИ ДАННИ ... 23

Част трета
ИМОТЕН РЕГИСТЪР

Глава седма “а”
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ... 24

Глава осма
ПАРТИДА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ.
ПАРТИДНО ДЕЛО ... 26

Глава девета
СЪЗДАВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... 30

Глава десета
ВПИСВАНИЯ В ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... 31

Глава единадесета
ОСПОРВАНЕ НА ВПИСВАНЕ. ПОПРАВКА И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНО ВПИСВАНЕ ... 34

Глава дванадесета
ПУБЛИЧНОСТ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... 35

Част четвърта
ДЪЛГОСРОЧНА И ГОДИШНА ПРОГРАМА ПО КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... 35

Част пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 36

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 37

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 38

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР ... 48

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА ... 50