10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 14.00 лв.

Наредба № Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - 2019

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ ... 6

Глава трета
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ ... 15

Глава четвърта
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ... 24

Глава пета
ПОЖАРОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ. ПОЖАРНИ СЕКТОРИ. ИЗИСКВАНИЯ

Раздел I
Общи изисквания ... 33

Раздел II
Брандмауери ... 36

Раздел III
Пожарозащитни стени ... 40

Раздел IV
Хоризонтални пожарозащитни прегради ... 40

Раздел V
Пожарозащитни преддверия ... 41

Глава шеста
ПЪТИЩА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Раздел I
Пътища за противопожарни цели ... 42

Раздел II
Стълби за пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности ... 43

Глава седма
ЕВАКУАЦИЯ НА ХОРА ОТ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ ... 43

Глава осма
ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I
Общи изисквания ... 76

Раздел II
Аварийна вентилационна инсталация ... 82

Раздел III
Вентилационни помещения и камери, въздухопроводи, филтри и клапи ... 83

Глава девета
ДИМО- И ТОПЛООТВЕЖДАНЕ ... 88

Глава десета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДНИТЕ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I
Локално отопление ... 100

Раздел II
Централно отопление ... 103

Раздел III
Сгради и помещения за котли ... 105

Глава единадесета
ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

Раздел I
Външно водоснабдяване за пожарогасене ... 108

Раздел II
Вътрешно водоснабдяване за пожарогасене ... 119

Раздел III
Специфични изисквания към водоснабдяването за пожарогасене в нефтопристанища, в складове за леснозапалими и горими течности, за втечнени и сгъстени горими газове и в предприятия на химическата промишленост ... 126

Глава дванадесета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I
Общи изисквания ... 134

Раздел II
Първа група “Нормална пожарна опасност” ... 136

Раздел III
Втора група “Повишена пожарна опасност” ... 136

Раздел IV
Трета група “Експлозивна опасност” ... 142

ЧАСТ ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕКТИ С ПОВИШЕНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ

Глава тринадесета
СТРОЕЖИ С АТРИУМИ И СТРОЕЖИ С ВИСОЧИНА НАД 28 МЕТРА

Раздел I
Сгради с атриуми ... 159

Раздел II
Строежи с височина над 28 метра ... 161

Глава четиринадесета
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ЕЛЕКТРОСИЛОВИ УРЕДБИ

Раздел I
Електроенергийни обекти и електромашинни помещения ... 173

Раздел II
Маслонапълнени съоръжения ... 176

Раздел III
Вътрешноцехови трансформаторни постове и трансформаторни подстанции ... 180

Раздел IV
Открити и закрити разпределителни уредби ... 181

Раздел V
Кондензаторни уредби ... 184

Раздел VI
Кабелни и въздушни електропроводни линии ... 184

Глава петнадесета
ПРОИЗВОДСТВЕНИ, СКЛАДОВИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СГРАДИ, БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ, ПОМЕЩЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ КЛАС НА ФУНКЦИОНАЛНА ПОЖАРНА ОПАСНОСТ Ф5

Раздел I
Общи изисквания ... 190

Раздел II
Сгради и съоръжения в промишлеността (химическа и др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 194

Раздел III
Комуникационни съоръжения (галерии, естакади, асансьории др.) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 206

Раздел IV
Технологични тръбопроводи за ЛЗТ, ГТ и ГГ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 207

Раздел V
Помпени станции за ЛЗТ И ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 211

Раздел VI
Компресорни станции за горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 214

Раздел VII
Хладилници и хладилни инсталации от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 215

Раздел VIII
Кислородни станции и уредби от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 216

Раздел IX
Промишлена канализационна система за химически замърсени води с ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.1 ... 219

Раздел X
Закрити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 222

Раздел XI
Открити складове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 225

Раздел XII
Складове за ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 227

Раздел XIII
Складове за ЛЗТ и ГТ от І категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 235

Раздел XIV
Складове за ЛЗТ и ГТ от ІІ категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 248

Раздел XV
Хранилища, навеси и открити площадки за съхраняване на ЛЗТ и ГТ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 254

Раздел XVI
Железопътни наливно-изливни устройства (естакади) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 256

Раздел XVII
Наливно-изливни пристани от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 259

Раздел XVIII
Общи изисквания за складове за втечнени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 261

Раздел XIX
Изисквания за складове за втечнени горими газове от І категория (газоснабдителни станции) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 264

Раздел XX
Изисквания за складове за втечнени горими газове от ІІ категория от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 267

Раздел XXI
Изисквания за складове за втечнени горими газове от ІІІ категория (резервоарни и бутилкови групови инсталации) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 269

Раздел XXII
Изисквания за складове за сгъстени горими газове от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.2 ... 273

Раздел XXIII
Автоснабдителни станции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 ... 275

Раздел XXIV
Бензиностанции от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 ... 276

Раздел XXV
Газоснабдителни станции за пропан-бутан от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 ... 279

Раздел XXVI
Газоснабдителни станции за природен газ от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 ... 282

Раздел XXVII
Комплексни автоснабдителни станции (за светли горива, пропан-бутан и природен газ) от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.3 ... 285

Раздел XXVIII
Строежи от подклас на функционална пожарна опасност Ф5.4 ... 288

Глава шестнадесета
ГАРАЖИ ... 293

Допълнителни разпоредби ... 296

Преходни и Заключителни разпоредби ... 298

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн. — ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Преходна разпоредба ... 299

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (Обн. — ДВ, бр. 69 от 19.08.2014 г.)

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 300

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Системи за пожароизвестяване и пожарогасене в зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите ... 301

2. Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи ... 312

3. Част „Пожарна безопасност” на инвестиционния проект ... 337

4. Класификация за огнеустойчивост на видовете строителни елементи, конструкции и инсталации и приложими стандарти ... 340

5. Класификация по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи въз основа на сравнителни резултати ... 355

6. Строителни продукти и елементи, за които не се изисква изпитване ... 362

7. Означенията, символите и знаците съответстват на дадените към подходящия метод на изпитване ... 383

8. (Отм. – ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

9. Плътност на топлинното натоварване в помещенията в зависимост от тяхното предназначение ... 392

10. Степени на защита, които се осигуряват чрез обвивките на електрическите съоръжения, съгласно БДС EN 60529+А1:2004 ... 403