10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.50 лв.

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата в аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти и Наредба № 29 за дрогерии

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
УСТРОЙСТВО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И НА ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Раздел I
Общи изисквания ... 2

Раздел II
Специфични изисквания ... 5

Глава трета
НИВА НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА КЛИНИКИТЕ, ОТДЕЛЕНИЯТА И МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ... 7

Глава четвърта
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Раздел I
Организация на дейностите по приема на пациенти ... 8

Раздел II
Организация на диагностичната, лечебната и рехаби-литационната дейност и на грижите за пациентите ... 9

Раздел III
Организация на дейностите при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи ... 10

Раздел IV
Организация на дейностите по предаване трупа на починал пациент ... 11

Глава пета
ВЪТРЕШЕН РЕД В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И В ДОМОВЕТЕ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ... 12

Преходни и Заключителни разпоредби ... 13


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Здравни изисквания към помещенията на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, както и осигуряване на противоепидемичен режим в тях ... 14

2. Карта на съответствието за проверка на спазването на изискванията на Медицински стандарт "...." ... 23