10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 7.50 лв.

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА ... 4

Раздел I
Общи изисквания ... 4

Раздел II
Устройство на преносните газопроводи ... 5

Раздел III
Устройство на технологичната далекосъобщителна мрежа на преносните газопроводи ... 10

Раздел IV
Изисквания към разполагането на преносните газопроводи ... 10

Раздел V
Изисквания към монтажа на преносните газопроводи ... 15

Раздел VI
Компресорни станции ... 16

Раздел VII
Газорегулиращи станции ... 18

Раздел VIII
Газоизмервателни станции ... 20

Раздел IX
Изисквания към устройството на подземните газохранилища, изградени на базата на изтощени газови и нефтени находища ... 20

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ ... 25

Раздел I
Общи изисквания ... 25

Раздел II
Разпределителни газопроводи ... 26

Раздел III
Съоръжения на разпределителните мрежи ... 32

Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ... 34

Раздел I
Общи изисквания ... 34

Раздел II
Газопроводи ... 37

Раздел III
Газорегулаторни пунктове ... 39

Раздел IV
Горивни уредби ... 41

Раздел V
Отвеждане на димните газове от промишлени газови инсталации ... 47

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА СГРАДНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ... 48

Глава шеста
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО НА ДРУГИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ... 54

Раздел I
Бутилкови инсталации ... 54

Раздел II
Батерии от бутилки ... 56

Раздел III
Автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ ... 57

Раздел IV
Изисквания към устройството на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ ... 60

Глава седма
ИЗПИТВАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ... 63

Раздел I
Общи изисквания ... 63

Раздел II
Изпитване на газопроводите и съоръженията на преносната мрежа ... 64

Раздел III
Изпитване на газопроводите и съоръженията на разпределителните мрежи ... 65

Раздел IV
Изпитване на площадковите газопроводи и газови инсталации ... 66

Раздел V
Изпитване на газопроводи и газови уреди на сградни газови инсталации ... 67

Раздел VI
Изпитване на газопроводи на автомобилни газоснабдителни станции за природен газ ... 68

Раздел VII
Изпитване на АГУ ... 69

Глава осма
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ ... 69

Раздел I
Общи изисквания за безопасна експлоатация на промишлени газови съоръжения и инсталации ... 69

Раздел II
Газоопасни работи ... 73

Раздел III
План за спасителни и аварийно-възстановителни работи ... 82

Раздел IV
Експлоатация на преносната мрежа ... 83

Раздел V
Експлоатация на разпределителните мрежи ... 85

Раздел VI
Експлоатация на промишлените газови инсталации и газовите уреди ... 87

Раздел VII
Експлоатация на сградните газови инсталации ... 88

Раздел VIII
Безопасна експлоатация на бутилкови инсталации и батерии от бутилки ... 89

Раздел IX
Експлоатация на автомобилна газоснабдителна станция за компресиран природен газ ... 91

Раздел Х
Безопасна експлоатация на АГУ ... 92

Глава девета
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДЗЕМНИТЕ ГАЗОХРАНИЛИЩА, ИЗГРАДЕНИ НА БАЗАТА НА ИЗТОЩЕНИ ГАЗОВИ И НЕФТЕНИ НАХОДИЩА ... 93

Раздел I
Общи изисквания ... 93

Раздел II
Експлоатация на сондажния фонд на подземните газохранилища ... 94

Раздел III
Ремонтно-възстановителни работи при сондажите ... 95

Раздел IV
Ликвидиране на сондажи ... 98

Раздел V
Консервиране на сондажи ... 98

Глава десета
ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ... 99

Раздел I
Общи изисквания ... 99

Раздел II
Регистриране ... 103

Раздел III
Технически прегледи и проверки ... 104

Раздел IV
Действия при аварии и злополуки ... 109

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 110

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 116

ПРИЛОЖЕНИЯ ... 117