10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 5.00 лв.

Наредба № 6 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА

Раздел I
Общи изисквания ... 3

Раздел II
Преносни газопроводи ... 4

Раздел III
Технологична далекосъобщителна мрежа на преносните газопроводи ... 5

Раздел IV
Компресорни станции ... 7

Раздел V
Газорегулиращи станции и автоматични газорегулиращи станции ... 8

Раздел VI
Газоизмервателни станции ... 9

Раздел VII
Подземни газохранилища ... 9

Глава трета
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ

Раздел I
Общи изисквания ... 10

Раздел II
Разпределителни мрежи, отклонения и съоръжения за присъединяване ... 12

Раздел III
Подземни газопроводи ... 14

Раздел IV
Надземни газопроводи ... 17

Раздел V
Спирателна арматура ... 19

Раздел VI
Преминаване през естествени и изкуствени водни прегради ... 21

Раздел VII
Съоръжения на разпределителни мрежи ... 23

Глава четвърта
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОМИШЛЕНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Раздел I
Общи изисквания ... 26

Раздел II
Подземни газопроводи ... 27

Раздел II
Надземни газопроводи и газопроводи в производствени сгради ... 28

Раздел IV
Изисквания към помещенията на промишлените газови инсталации ... 29

Раздел V
Съоръжения на промишлените газови инсталации ... 31

Раздел VI
Горивни уредби ... 33

Раздел VII
Отвеждане на димните газове от промишлени газови инсталации ... 34

Глава пета
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ГАЗОСНАБДИТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА КОМПРЕСИРАН (СГЪСТЕН) ПРИРОДЕН ГАЗ ... 35

Глава шеста
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА СГРАДНИТЕ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ ... 37

Раздел I
Общи изисквания ... 37

Раздел II
Газопроводи на сградни газови инсталации ... 38

Раздел III
Газови уреди към сградни газови инсталации ... 41

Раздел IV
Изисквания към помещенията за газови уреди ... 41

Раздел V
Отвеждане на димните газове от газовите уреди ... 44

Раздел VI
Разходомери за газ ... 47

Глава седма
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕНОС, СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Раздел I
Общи изисквания ... 48

Раздел II
Правила и нормативи при изграждане на подземни газопроводи ... 50

Глава осма
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРЕНОС, СЪХРАНЕНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ... 51

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 53