10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.50 лв.

Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ... 5

Глава трета
ПОЛЗВАНЕ НА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ... 10

Глава четвърта
ПОЛЗВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ... 11

Глава пета
ПОЛЗВАНЕ НА ОТВЕЖДАЩИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ ... 13

Глава шеста
ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ В и К ... 14

Глава седма
ПРЕКРАТЯВАНЕ ПОДАВАНЕТО НА ВОДА И ОТВЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ... 20

Глава осма
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ ... 22

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 25

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 26


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Методика за определяне на таксата за присъединяване на обект към В и К мрежи ... 27