10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.00 лв.

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ЦЕЛИ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА КАМАРИТЕ ... 2

Глава трета
ВИДОВЕ ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ.
ПРОЕКТАНТСКИ СТАЖ.
ЧЛЕНСТВО В КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ И КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... 4

Глава четвърта
ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАМАРИТЕ ... 9

Раздел I
Национални органи ... 9

Раздел II
Регионални колегии ... 13

Глава пета
БЮДЖЕТ ... 14

Глава шеста
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ... 14

Глава седма
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ.
ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО ... 15

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 17

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 18

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... 21

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КАМАРИТЕ НА АРХИТЕКТИТЕ И ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ ... 22