10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
предстои преиздаване

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Глава втора
ТИПОВЕ, ВИДОВЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И КАТЕГОРИИ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Раздел I
Видове и характеристики на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения ... 4

Раздел II
Категории на местата за настаняване и на прилежащите към местата за настаняване и на самостоятелните заведения за хранене и развлечения ... 9

Глава трета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И КЪМ ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Раздел I
Изисквания към местата за настаняване и към заведенията за хранене и развлечения ... 12

Раздел II
Изисквания при определянето на категория ... 13

Глава четвърта
РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ. ОТКАЗ. ПОНИЖАВАНЕ, СПИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАТЕГОРИЯТА

Раздел I
Ред за определяне на категория. Отказ ... 13

Раздел II
Понижаване, спиране на действието, промяна и прекратяване на категорията ... 19

Раздел III
Съобщения ... 21

Раздел IV
Вписване. Промяна на вписаните обстоятелства ... 22

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 23

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 24

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1: Места за настаняване клас „А” — хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили

Глава първа
ХОТЕЛИ ... 26

Раздел І
Хотели категория „една звезда”
І.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „една звезда” ... 26

І.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването на хотели категория „една звезда” ... 29

І.3. Изисквания към обслужването на хотели категория „една звезда” ... 32

І.4. Изисквания към предоставяните услуги на хотели категория „една звезда” ... 33

І.5. Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „една звезда” ... 34

Раздел ІІ
Хотели категория „две звезди”
ІІ.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „две звезди” ... 35

ІІ.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването на хотели категория „две звезди” ... 39

ІІ.3. Изисквания към обслужването на хотели категория „две звезди” ... 44

II.4. Изисквания към предоставяните услуги на хотели категория „две звезди” ... 45

ІІ.5. Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „две звезди” ... 46

Раздел ІІI
Хотели категория „три звезди”
ІІІ.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „три звезди” ... 47

ІІІ.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването на хотели категория „три звезди” ... 51

ІІІ.3. Изисквания към обслужването на хотели категория „три звезди” ... 58

III.4. Изисквания към предоставяните услуги в хотели категория „три звезди” ... 60

ІІІ.5. Изисквания към професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „три звезди” ... 62

Раздел ІV
Хотели категория „четири звезди”
IV.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „четири звезди” ... 63

IV.2. Изисквания за обзавеждане и оборудване на хотели категория „четири звезди” ... 70

ІV.3. Изисквания към обслужването в хотели категория „четири звезди” ... 79

IV.4. Изисквания към предоставяните услуги в хотели категория „четири звезди” ... 81

ІV.5. Изисквания към професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „четири звезди” ... 85

Раздел V
Хотели категория „пет звезди” ... 86
V.1. Изисквания към изграждането на хотели категория „пет звезди” ... 86

V.2. Изисквания за обзавеждане и оборудване на хотели категория „пет звезди” ... 95

V.3. Изисквания към обслужването на хотели категория „пет звезди” ... 108

V.4. Изисквания за предоставяните услуги в хотели категория „пет звезди” ... 110

V.5. Изисквания към професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „пет звезди” ... 116

Глава втора
МОТЕЛИ ... 120

Раздел І
Изисквания към изграждането на мотели ... 120

Раздел II
Изисквания към обзавеждането и оборудването на мотели ... 123

Раздел III
Изисквания към обслужването на мотели ... 126

Раздел IV
Изисквания към предоставяните услуги на мотели ... 127

Раздел V
Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала на мотели ... 128

Глава трета
АПАРТАМЕНТЕН ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ... 129

Раздел І
І.1. Изисквания към изграждането на апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, буква „а” от ДР на ЗТ ... 129

І.2. Изисквания за обзавеждане и оборудване на апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, буква „а” от ДР на ЗТ ... 132

І.3. Изисквания към обслужването в апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, буква„а” от ДР на ЗТ ... 133

І.4. Изисквания към предоставяните услуги в апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, буква„а” от ДР на ЗТ ... 134

Раздел ІІ
ІІ.1. Изисквания към изграждането на апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, букви „б” и „в” от ДР на ЗТ ... 136

ІІ.2. Изисквания към обзавеждането и оборудването на туристически комплекс по § 1, т. 19, букви„б” и „в” от ДР на ЗТ ... 138

ІІ.3. Изисквания към обслужването на апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, букви „б” и „в” от ДР на ЗТ ... 139

ІІ.4. Изисквания към предлаганите услуги в апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, букви „б” и „в” от ДР на ЗТ ... 141

Раздел ІІІ
Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в апартаментен туристически комплекс по § 1, т. 19, букви„а”, „б” и „в” от ДР на ЗТ ... 143

Глава четвърта
ВИЛНИ И ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЛИЩА ... 145

Раздел I
I.1. Изисквания към изграждането на вилни и туристически селища ... 145

I.2. Изграждане на минимален брой заведения за хранене и развлечения във вилни и туристически селища ... 147

Раздел II
Изисквания към обзавеждането и оборудването на вилни и туристически селища ... 148

Раздел III
Изисквания към обслужването на вилни и туристически селища ... 149

Раздел IV
Изисквания към предлаганите услуги във вилни и туристически селища ... 150

Раздел V
Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала във вилни и туристически селища ... 151

Глава пета
ВИЛИ ... 154

Раздел І
Изисквания към изграждането на вили ... 154

Раздел ІІ
Изисквания към обзавеждането и оборудването на вили ... 155

Раздел ІІІ
Изисквания към обслужването на вили ... 159

Раздел ІV
Изисквания към предоставяните услуги във вили ... 160

Раздел V
Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала във вили ... 160

ПРиложение № 2 : Места за настаняване клас „Б”— семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги

Раздел I
Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги в семейни хотели ... 164

Раздел ІІ
Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в хостели ... 169

Раздел ІІІ
Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в пансиони ... 173

Раздел IV
Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в почивни станции ... 175

Раздел V
Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къщи за гости ... 177
Изисквания според съответната категория ... 179

Раздел VІ
Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, услуги и обслужване в стаи за гости и апартаменти за гости ... 182
Изисквания към категориите ... 183

Раздел VІІ
Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къмпинги и бунгала

Раздел VІІ.1
Изисквания към изграждане в къмпинги и бунгала ... 185

Раздел VІІ.2
Изисквания към обзавеждането и оборудването на къмпинги ... 190

Раздел VІІ.3
Изисквания към обзавеждането и оборудването на бунгала ... 192

Раздел VІІ.4
Изисквания към обслужването на къмпинги и бунгала ... 194

Раздел VІІ.5
Изисквания към предоставяните услуги в къмпинги и бунгала ... 195

Раздел VIІІ
Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги ... 197

Приложение № 3:

Раздел I
Изисквания към изграждане, обзавеждане и оборудване на заведенията за хранене и развлечения ... 199

Раздел II
Изисквания към обслужването в заведенията за хранене и развлечения ... 209

Таблица 1. Минимум часове на обслужване на клиентите в ресторантите към морските и планинските хотели и апартаментните хотели ... 213

Таблица. 2. Минимум часове на обслужване на клиентите в ресторантите към градските хотели ... 214

Раздел III
Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала в заведения за хранене и развлечения ... 215

Приложение № 4:
Заявление за категоризиране на място за настаняване ... 220

Приложение № 5:
Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения ... 221