10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 9.80 лв.

Наредба № 6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАРЕДБА № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи


ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3


ЧАСТ ВТОРА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ

Глава втора
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА КЛИЕНТИ

Раздел I
Искане за проучване на условията за присъединяване ... 5

Раздел II
Условия за присъединяване ... 8

Раздел III
Ред за сключване на предварителен договор и на договор за присъединяване ... 12

Раздел IV
Договор за присъединяване на обекти на клиенти ... 15

Раздел V
Проектиране и изграждане на електрическите съоръжения ... 17

Раздел VI
Въвеждане в експлоатация на обекти на клиенти и на съоръженията за присъединяване към електрическите мрежи ... 19

Раздел VII
Граница на собственост на електрическите съоръжения ... 21

Глава трета
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ

Раздел I
Определяне на електрическите мощности ... 24

Раздел II
Контрол на електрическите мощности ... 25

Раздел III
Промяна на договорените електрически мощности ... 25

Раздел IV
Преустановяване на присъединяването и на снабдяването с електрическа енергия ... 27


ЧАСТ ТРЕТА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ

Глава четвърта
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ ИЗВЪН ТЕЗИ, УРЕДЕНИ ПО ЗЕВИ

Раздел I
Искане за проучване за присъединяване и условия за присъединяване ... 31

Раздел II
Ред за сключване на предварителен договор и на договор за присъединяване ... 36

Раздел III
Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване ... 37

Раздел IV
Присъединяване към електрическата мрежа ... 39

Раздел V
Граница на собственост на електрическите съоръжения ... 40

Раздел VI
Преустановяване на присъединяването на електрически централи ... 42

Раздел VII
Технически изисквания към производителите на електрическа енергия за присъединяване към електрическата мрежа ... 43

Глава пета
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Раздел I
Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 23, чл. 24, т. 2, 3, 4 и чл. 25 от Закона за енергията от възобновяеми източници ... 48

Раздел IІ
Присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по реда на чл. 24, т. 1 ЗЕВИ. Искане за проучване за присъединяване и условия за присъединяване ... 54

Раздел IIІ
Ред за сключване на договор за присъединяване ... 56

Раздел IV
Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване ... 57

Раздел V
Присъединяване към разпределителната мрежа ... 59

Раздел VI
Технически изисквания към обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници при присъединяването им към разпределителната мрежа ... 60


ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ОПЕРАТОРИ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ КЪМ ПРЕНОСНАТА МРЕЖА

Глава шеста
РЕД ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ ... 63

Раздел I
Искане за проучване за присъединяване ... 63

Раздел II
Условия за присъединяване ... 64

Раздел III
Ред за сключване на предварителен договор и договор за присъединяване ... 67

Раздел IV
Договор за присъединяване на обект на оператор на разпределителната мрежа ... 68

Раздел V
Проектиране и изграждане на съоръженията за присъединяване ... 70

Раздел VI
Въвеждане в експлоатация на съоръжения за присъединяване на операторите на разпределителни мрежи към преносната мрежа ... 71

Раздел VII
Граница на собственост на електрическите съоръжения ... 73

Глава седма
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОЩНОСТИ

Раздел I
Определяне на електрическите мощности ... 74

Раздел II
Контрол на електрическите мощности ... 75

Раздел III
Промяна на договорените електрически мощности ... 75

Раздел IV
Преустановяване на присъединяването и на преноса на електрическа енергия ... 77

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 80

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 82


НАРЕДБА № 16 за сервитутите на енергийните обекти

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 83

Глава втора
РАЗПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРИ НА СЕРВИТУТНИТЕ ЗОНИ

Раздел I
Разположение на сервитутните зони ... 84

Раздел II
Размери на сервитутните зони ... 85

Глава трета
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИТЕ ПРАВА

Раздел I
Условия и ред за упражняване на сервитутните права за обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия ... 87

Раздел II
Условия и ред за упражняване на сервитутните права за обектите за производство, пренос, разпределение и преобразуване на топлинна енергия ... 89

Раздел III
Условия и ред за упражняване на сервитутните права, учредени за обектите за съхранение, пренос, разпределение и преобразуване на природния газ ... 91

Раздел IIIа
Условия и ред за упражняване на сервитутните права, учредени за обекти за добив, съхранение, пренос и преобразуване на нефт и нефтопродукти ... 93

Раздел IV
Изисквания, условия и ред за упражняване на сервитутните права на енергийните обекти върху гори и земи от горския фонд ... 96

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 98


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (ДВ – бр. 77 от 2008 г.)

Заключителни разпоредби ... 98

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти (ДВ – бр. 12 от 2014 г.) ... 99


ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти за производство, пренос, разпределение и преобразуване на електрическа енергия, включително за язовири, събирателни и напорни деривации и хидротехнически съоръжения към тях ... 100

2. Минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ... 110

3. Минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти за съхранение, пренос, разпределение или преобразуване на природен газ ... 114

3а. Минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти за добив, съхранение, пренос или преобразуване на нефт и нефтопродукти ... 117

Таблица 1: Минимални размери (в метри) на сервитутната зона ... 118

4. (Отменено – ДВ, бр. 77 от 2008 г.) ... 118