10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 2.00 лв.

Хигиенни изисквания към:
- компютърните и интернет зали за обществено ползване
- компютърните учебни стаи, зали, клубове и др. за обучение и извън учебни дейности на учениците
- безопасни условия на труд при работа с видео дисплеи

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАРЕДБА № 19 за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване

Раздел I
Общи положения ... 3

Раздел II
Изисквания към помещенията и тяхното поддържане ... 3

Раздел III
Изисквания към оборудването ... 5

Раздел IV
Изисквания към факторите на средата ... 6

Раздел V
Изисквания към организацията на дейностите ... 6

Допълнителна разпоредба ... 7

Преходни и заключителни разпоредби ... 7


НАРЕДБА № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците... 8

Преходна разпоредба ... 9

Заключителни разпоредби ... 9

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Санитарно-хигиенни изисквания към помещенията, обзавеждането
и оборудването и факторите на работната среда на кабинетите за обучение
и извънучебни дейности на учениците с персонални компютри ... 10

2. Максимална продължителност на работа на учениците с персонални компютри ... 13


НАРЕДБА № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи