10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 5.00 лв.

Закон за управление на етажната собственост и подзаконови наредби - 2016

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

Раздел I
Предмет на закона ... 3

Раздел II
Права и задължения на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях ... 4

Глава втора
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ... 8

Раздел I
Общи правила ... 8

Раздел II
Общо събрание на собствениците ... 8

Раздел III
Сдружение на собствениците ... 21

Раздел IV
Изпълнение и контрол на актовете на общото събрание и на управителния съвет (управителя) ... 30

Глава трета
РЕГИСТРАЦИОНЕН И УВЕДОМИТЕЛЕН РЕЖИМ. КОНТРОЛ ... 32

Глава четвърта
ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И основно ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ ... 34

Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 38

Допълнителни разпоредби ... 40

Преходни и Заключителни разпоредби ... 42


ЗИД ЗУЕС (Обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.)

Преходни разпоредби ... 45


ЗИД ЗУЕС (Обн., ДВ, бр. 57 от 2011 г.)

Преходни и заключителни разпоредби ... 46


ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА — Извлечение!

IV. ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ ... 48

V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА ... 50


НАРЕДБА РД-02-20-8 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Раздел I
Общи положения ... 51

Раздел II
Ред за вписване в регистъра ... 52

Раздел III
Задължение за уведомяване ... 53

Заключителни разпоредби ... 54

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Регистър на сдруженията ... 55

2. ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС ... 57

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 46а ЗУЕС ... 58

4. РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА на сдружение на собствениците ... 60

5. УВЕДОМЛЕНИЕ ... 61

6. УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 46б ЗУЕС ... 63


НАРЕДБА № 6 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ПЛОЩ КЪМ СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ В КВАРТАЛИ С КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ

Допълнителна разпоредба ... 66

Заключителни разпоредби ... 66