10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 8.50 лв.

Наредби 1, 2 и 3 към ЗУТ - 2019

СЪДЪРЖАНИЕ:

НАРЕДБА № 1 ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 14

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 15

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Класификатор на строежите по чл. 2, ал. 4 и ал. 10, т. 1 и 2 ... 16

2. Номенклатура на сградите и съоръженията за обществено обслужване и на самостоятелните обекти за обществено обслужване в сгради ... 22


НАРЕДБА № 2 ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 25

Глава втора
РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА СТРОЕЖИТЕ ... 26

Раздел I
Искане за разрешение за ползване и назначаване
на държавна приемателна комисия ... 26

Раздел II
Назначаване на държавни приемателни комисии ... 26

Раздел III
Работа на Държавната приемателна комисия ... 27

Глава трета
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ ... 31

Глава четвърта
МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ ... 31

Глава пета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ... 33

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 34

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 36


НАРЕДБА № 3 ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 37

Глава втора
ВИДОВЕ, РЕД, НАЧИН НА СЪСТАВЯНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ И ПРОТОКОЛИТЕ ... 41

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 49

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 50

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. (Образец 1) ПРОТОКОЛ за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж ... 51

2. (Образец 2) ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа ... 52

2а. (Образец 2а) ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура ... 62

3. (Образец 3) КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването ... 69

4. (Образец 4) Заповедна книга на строежа ... 71

5. (Образец 5) АКТ за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа ... 73

6. (Образец 6) АКТ за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи ... 75

7. (Образец 7) АКТ за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция ... 77

8. (Образец 8) АКТ за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения ... 78

9. (Образец 9) АКТ за предаване и приемане на машини и съоръжения ... 80

10. (Образец 10) АКТ за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството ... 82

11. (Образец 11) АКТ за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи ... 84

12. (Образец 12) АКТ за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта ... 86

13. (Образец 13) АКТ за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други ... 88

14. (Образец 14) АКТ за приемане на конструкцията ... 90

15. (Образец 15) КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) ... 92

16. (Образец 16) ПРОТОКОЛ за установяване на годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) ... 95

17. (Образец 17) ПРОТОКОЛ за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия ... 100