10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 10.80 лв.

Закон за устройство на територията (ЗУТ) - 2021

СЪДЪРЖАНИЕ:

ЧАСТ ПЪРВА
ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ ... 6

ГЛАВА ТРЕТА
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И ПОЗЕМЛЕНИТЕ ИМОТИ ... 7

Раздел І
Общи изисквания към устройството на териториите ... 7

Раздел ІІ
Урегулиране и застрояване на териториите
и поземлените имоти ... 9

Раздел ІІІ
Видове застрояване, параметри на застрояването ... 15

Раздел ІV
Правила и нормативи за разполагане на сградите на основното застрояване ... 19

Раздел V
Отклонения от правилата и нормативите за застрояване ... 21

Раздел VІ
Сгради на основното застрояване.
изисквания към жилищните сгради и жилищата ... 22

Раздел VІІ
Допълващо застрояване, огради ... 25

Раздел VІІІ
Временни строежи ... 29

Раздел ІХ
Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане ... 32

Раздел Х
Застрояване в неурегулирани територии ... 34

Раздел ХІ
Устройство на озеленени и залесени площи ... 35

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Раздел І
Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура ... 39

Раздел ІІ
Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура ... 42

Раздел ІІІ
Пътища, улици и транспортни мрежи и съоръжения ... 45

Раздел ІV
Водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения ... 48

Раздел V
Енергоснабдителни мрежи и съоръжения ... 50

Раздел VІ
Eлектронни съобщителни мрежи и съоръжения ... 51

Раздел VІІ
Мониторинг и противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси ... 52

Раздел VІІІ
Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци ... 53

Раздел ІХ
Газоснабдяване ... 54ЧАСТ ВТОРА
УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ
НА СТРОИТЕЛСТВОТО


ГЛАВА ПЕТА
КОНЦЕПЦИИ И СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ ... 55

ГЛАВА ШЕСТА
УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Раздел І
Общи положения ... 56

Раздел ІІ
Общи устройствени планове ... 57

Раздел ІІІ
Подробни устройствени планове ... 59

ГЛАВА СЕДМА
СЪЗДАВАНЕ, ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИТЕ ПЛАНОВЕ

Раздел І
Информационна и техническа основа на устройствените планове ... 65

Раздел ІІ
Създаване, одобряване и изменение на устройствените схеми ... 67

Раздел ІІІ
Създаване, обявяване и одобряване на устройствените планове ... 68

Раздел ІV
Условия и ред за изменение на устройствените планове ... 78

ГЛАВА ОСМА
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Раздел І
Инвестиционно проучване и проектиране ... 82

Раздел ІІ
Съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти ... 87

Раздел ІІІ
Разрешаване на строителството ... 94

ЧАСТ ТРЕТА
СТРОИТЕЛСТВО

ГЛАВА ДЕВЕТА
НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел І
Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво ... 103

Раздел ІІ
Участници в строителството и взаимоотношенията между тях ... 105

Раздел ІІІ
Изисквания към строежите ... 114

ГЛАВА ДЕСЕТА
ЗАСТРАХОВАНЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО ... 117

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ... 119

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
РЕЖИМ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЕЩНИ ПРАВА. ОТЧУЖДАВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
УЧРЕДЯВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ ... 125

ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА. ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП. ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ

Раздел І
Временни пътища ... 130

Раздел ІІ
Преминаване през чужди поземлени имоти.
Прокарване на отклонения от мрежи и съоръжения през чужди недвижими имоти ... 131

Раздел ІІІ
Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи ... 134

ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА
СТРОИТЕЛНА ЗАБРАНА ... 137

ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА
ПРАВО НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНАТА НА ПЪРВИ КУПУВАЧ ... 137

ГЛАВА ШЕСТНАДЕСЕТА
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ И ДЕЛБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ... 138

ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ − ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ

Раздел І
УСЛОВИЯ ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ОТЧУЖДАВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ... 140

Раздел ІІ
ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ ПРИ ДРУГИ СЛУЧАИ ... 142

ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА
ОБЩИНСКИ ФОНД "БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ... 144

ЧАСТ ПЕТА
КОНТРОЛ ВЪРХУ УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА

ГЛАВА ДЕВЕТНАДЕСЕТА
ОСПОРВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИ-СТРАТИВНИ АКТОВЕ ПО УСТРОЙСТВО
НА ТЕРИТОРИЯТА ... 144

ГЛАВА ДВАДЕСЕТА
АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО ... 150

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА
НЕДОПУСКАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО ... 156

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА
ТЕХНИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ... 161

ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ... 163

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 170

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ... 182

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 187

ЗИД ЗУТ – ДВ, бр. 65 от 2003 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 190

ЗИД ЗУТ – ДВ, бр. 65 от 2004 г.
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБа ... 194

ЗИД ЗУТ – ДВ, бр. 76 от 2006 г.
Преходни и заключителни разпоредби ... 194

ЗИД ЗУТ – ДВ, бр. 61 от 2007 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 197

ЗИД ЗУТ – ДВ, бр. 17 от 2009 г.
Преходни и Заключителни разпоредби ... 198

ЗИД ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.
Преходни и Заключителни разпоредби ... 200