10% отстъпка от посочените цени за поръчки през сайта

Фирмена книжарница:
София 1000,
ул. “Искър” 24 - до вход Б

от 10 до 18 ч., тел.: 02 989 86 53
e-mail: office@bl-fakel.com
увеличи
Цена: 3.00 лв.

Наредба № 13 за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1

Глава втора
ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА ... 1

Раздел І
Изисквания към устройството на рентгеновите кабинети и отделения ... 1

Раздел ІІ
Изисквания към разположението на рентгеновите уредби ... 6

Раздел ІІІ
Лъчезащитни прегради ... 11

Раздел ІV
Индивидуални лъчезащитни средства ... 13

Глава трета
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ РАБОТА С РЕНТГЕНОВИ УРЕДБИ ... 15

Раздел І
Общи изисквания ... 15

Раздел ІІ
Рентгенови уредби за лъчетерапия ... 18

Раздел ІІІ
Рентгенови уредби за скопия ... 18

Раздел ІV
Рентгенови уредби за графия ... 19

Раздел V
Рентгенови уредби за компютърна томография ... 20

Раздел VІ
Рентгенови уредби за дентална графия ... 21

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА ... 22

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ... 23

Приложение ... 24